......................................................................................

ลูกศิษย์โจดอย ที่ประสบความสำเร็จ ในด้านการงาน

 

 

   
1.คุณรชยา เครือศรี (รุ่นที่ 1) - สอบผ่านวันที่ 11 มกราคม 2009 คะแนนสอบผ่าน
2. คุณ Dechawatt Nilmai (รุ่นที่ 3) - -  
3. คุณ Komsak Manachaipitiwong (รุ่นที่ 2) - -  
4. คุณณัฐพล โชคดีธนวัฒน์ (รุ่นที่ 4) - -  
5. คุณปริญญา เจริญสุข (รุ่นที่ 7) - -  
6. คุณพงษ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ (รุ่นที่ 9) - -  
7. คุณนันธวัช นุนารถ (รุ่นที่ 11) - -  
8. คุณวีระ แก้วประจำ (รุ่นที่ 11) - -  
9. คุณ Nutthakorn Chalaemwongwan (รุ่นที่ 12) - -  
10. คุณ Karin Wasee (รุ่นที่ 12) - -  
11. คุณนันทวัฒน์ เพชรมณี (รุ่นที่ 20) CSCO11144878 -  
12. คุณปิยะนัฐ ปริวัฒนศักดิ์ (รุ่นที่ 20) CSCO11207738 -  
13. คุณอริยะ นันนวล (รุ่นที่ 24) CSCO11147042 -  
14. คุณอภิชิต ปัตถาวะโร (รุ่นที่ 24) - -  
15. คุณเกียรติภูมิ คุ้มไพโรจน์ (รุ่นที่ 28) CSCO11051413 -  
16. คุณปภาวิน วัฒนธัญญการ (รุ่นที่ 27) CSCO11333439 -  
17. คุณพรหมาสตร์ นามโคตร (รุ่นที่ 10) CSCO11344743 -  
18. คุณดำรงค์ฤทธิ์ พัณฑารักษ์สกุล (รุ่นที่ 24) CSCO11357636 -  
19. คุณวราวุฒิ เทียนจิตราเพ็ชร (รุ่นที่ 29) CSCO11375183 -  
20. คุณเอกภพ ชาญกำโชค (รุ่นที่ 30) CSCO11375180 สอบผ่าน วันที่ 11 มกราคม 2009  
21. คุณศิริศักดิ์ มหายศนันท์ (รุ่นที่ 27) CSCO11426876 สอบผ่าน วันที่ 12 มกราคม 2009  
22. คุณสถาพร ทองมา (รุ่นที่ 31) CSCO11424422 สอบผ่าน วันที่ 18 มกราคม 2009  
23. คุณวิญญู กนกพีระวุฒิ (รุ่นที่ 34) CSCO11459250 -  
24. คุณภัทราวุธ ถิระรัตน์ (รุ่นที่ 34) CSCO11459247 -  
25. คุณอภิชาติ อยู่จุ้ย (รุ่นที่ 22) CSCO11526288 สอบผ่าน วันที่ 24 เมษายน 2009  
26. คุณครองพล มีศรียงค์ (รุ่นที่ 30) CSCO11529227 สอบผ่าน วันที่ 27 เมษายน 2009  
27. คุณมานพ หมัดนิกร (รุ่นที่ 37) CSCO11534922 สอบผ่าน วันที่ 6 พฤษภาคม 2009  
28. คุณเกรียงไกร นามโคตร  (รุ่นที่ 9) CSCO11459246 -  
29. คุณ Wikrom Suksri  ม.เกษตร สกล  - -  
30. คุณนรินทร์ แพนสิงห์ (รุ่นที่ 36) CSCO11547155 สอบผ่าน วันที่ 27 พฤษภาคม 2009  
31. คุณวาทิต นิ่มเรือง (รุ่นที่ 37) CSCO11521346 สอบผ่าน วันที่ 29 พฤษภาคม 2009   
32. คุณกิตติพันธ์ หล่อวิเชียรรุ่ง (รุ่นที่ 20) CSCO11546370 -  
33. คุณรุ่งเรือง ลีศิวะกุล (รุ่นที่ 27) - สอบผ่าน วันที่ 10 มิถุนายน 2009  
34. คุณกันตภณ นามตะคุ (รุ่นที่ 37) CSCO11508165 สอบผ่าน วันที่ 15 มิถุนายน 2009  
35. คุณจิรศิลป์ บุณถนอม (รุ่นที่ 37) CSCO11593163 สอบผ่าน วันที่ 17 มิถุนายน 2009  
36. คุณวิเชษฐ ดารากัย (รุ่นที่ 38) CSCO11592407 สอบผ่าน วันที่ 25 มิถุนายน 2009  
37. คุณอัศวิน สิริเสนาณรงค์ (รุ่นที่ 38) CSCO11599337 สอบผ่าน วันที่ 27 มิถุนายน 2009    
38. คุณสมเกียรติ์ จันทรคุปต์ (รุ่นที่ 36) CSCO11516464 สอบผ่าน วันที่ 29 มิถุนายน 2009  
39. คุณสยาม ปิ่นกุมภีร์ (รุ่นที่ 40) CSCO11555710 สอบผ่าน วันที่ 3 กรกฎาคม 2009  
40. คุณวรพล สุขพงษ์ (รุ่นที่ 41) CSCO11607226 สอบผ่าน วันที่ 8 กรกฎาคม 2009  
41. คุณนัฐพร มักอุดมลาภ (รุ่นที่ 40) CSCO11599367 สอบผ่าน วันที่ 11 กรกฎาคม 2009  
42. คุณรณกร รักษาชัย (รุ่นที่ 40) CSCO11424371 สอบผ่าน วันที่ 13 กรกฎาคม 2009  
43. คุณอานนท์ สร้างสุข (รุ่นที่ 36) CSCO11500403 สอบผ่าน วันที่ 13 กรกฎาคม 2009  
44. คุณชุติมา เจริญราช (รุ่นที่ 41) CSCO11616576 สอบผ่าน วันที่ 14 กรกฎาคม 2009  
45. คุณพีรภัทร จุ้ยสวัสดิ์ (รุ่นที่ 41) CSCO11599339 สอบผ่าน วันที่ 18 กรกฎาคม 2009  
46. คุณณัฐพงษ์ ปะโปตินัง (รุ่นที่ 38) CSCO11574566 สอบผ่าน วันที่ 20 กรกฎาคม 2009  
47. คุณพิชัย ไพบูลย์พันธ์ (รุ่นที่ 20) CSCO11620055 สอบผ่าน วันที่ 20 กรกฎาคม 2009  
48. คุณเอกฤกษ์ ถิรกิจพงศ์ (รุ่นที่ 43) CSCO11611380 สอบผ่าน วันที่ 24 กรกฎาคม 2009  
49. Mr. Shee Zher Ng Leo (รุ่นที่ 42) CSCO11517676 สอบผ่าน วันที่ 29 กรกฎาคม 2009  
50. คุณชิตพล ดวงธนู (รุ่นที่ 43) CSCO11627705 สอบผ่าน วันที่ 28 สิงหาคม 2009  
51. คุณพัทธิพงษ์ สงวนแพง (รุ่นที่ 46) CSCO11628721 สอบผ่าน วันที่ 5 ตุลาคม 2009  
52. คุณศรายุทธ พุฒแก้ว (รุ่นที่ 47) CSCO11628738 สอบผ่าน วันที่ 7 ตุลาคม 2009  
53. คุณมนตรี งามวงศ์ (รุ่นที่ 47) CSCO11595581 สอบผ่าน วันที่ 7 ตุลาคม 2009  
54. คุณศุภการ เจริญไพโรจน์วงศ์ (รุ่นที่ 35) CSCO11627702 สอบผ่าน วันที่ 21ตุลาคม 2009  
55. คุณพุฒนันท์ ชื่นเจริญทรัพย์ (รุ่นที่ 48) CSCO11628058 สอบผ่าน วันที่ 31ตุลาคม 2009  
56. คุณยุทธนา เชาวลิต (รุ่นที่ 46) CSCO11629594 สอบผ่าน วันที่ 28 ตุลาคม 2009  
57. คุณทรงยศ เลิศวิกรานต์ (รุ่นที่ 46) CSCO11631293 สอบผ่าน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2009   
58. คุณกฤษณะ อัตโตหิ (รุ่นที่่ 49) CSCO11641935 สอบผ่าน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2009  
59. คุณเตชธรรม สุวรรณสาร (รุ่นที่่ 49) - สอบผ่าน วันที่ 3 ธันวาคม 2009  
60. คุณอรรถเดช อุทัยพันธุ์  (รุ่นที่ 55) CSCO11654319 สอบผ่าน วันที่ 25 ธันวาคม 2009  
61. คุณปนัสย์ คูหาคติภพ (รุ่นที่ 52) CSCO11674697 สอบผ่าน วันที่ 28 ธันวาคม 2009  
62. คุณทัศนันท์ หงษ์ทอง (รุ่นที่ 51) CSCO11673063 สอบผ่าน วันที่ 30 ธันวาคม 2009  
63. คุณวิศรุต พูลคุ้ม (รุ่นที่ 54) CSCO11673585 สอบผ่าน วันที่ 8 มกราคม 2010  
64. คุณพงศธร อิสรไกรศีล (รุ่นที่ 52) CSCO11680422 สอบผ่าน วันที่ 15 มกราคม 2010   
65. คุณณัฐวัฒน์ แก้วมณี (รุ่นที่ 10) CSCO11686954 สอบผ่าน วันที่ 16 มกราคม 2010  
66. คุณปัณณวิชญ์ สิริทิพยเนตร์ (รุ่นที่ 46) CSCO11685293 สอบผ่าน วันที่ 16 มกราคม 2010  
67. คุณณภัทร สุคันธตูล (รุ่นที่ 55) CSCO11690949 สอบผ่าน วันที่ 25 มกราคม 2010  
68. คุณจำเนียร ธรรมวัตร (รุ่นที่ 55) CSCO11692268 สอบผ่าน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2010  
69. คุณชาญวิทย์ เจนณรงค์ (รุ่นที่ 56) CSCO11700445 สอบผ่าน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2010  
70. คุณวสุวัฒน์ (รุ่นที่ 57) CSC011711850 สอบผ่าน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2010   
71. คุณศักดิ์สิริ จันทร์สระคู  (รุ่นที่ 57) CSCO11714660 สอบผ่าน วันที่ 3 มีนาคม 2010  
72. คุณมนพัทธ์ เกษมโกสินทร์  (รุ่นที่ 58 รอบเย็น) CSCO11701463 สอบผ่าน วันที่ 10 มีนาคม 2010  
73. คุณวัฒนา ประทีปดลปรีชา  (รุ่นที่ 58 รอบเย็น) CSCO11718732 สอบผ่าน วันที่ 27 มีนาคม 2010  
74. คุณสุเมธ นาวีรัตนวิทยา (รุ่นที่ 63) CSCO11721711 สอบผ่าน วันที่ 30 มีนาคม 2010  
75. คุณเจษฎา เกษมสุข (รุ่นที่ 63) CSCO11714675 สอบผ่าน วันที่ 30 มีนาคม 2010  
76. คุณวสันต์ ฟูตระกูล (รุ่นที่ 62 รอบเย็น) CSCO11721642 สอบผ่าน วันที่ 3 เมษายน 2010  
77. คุณวีรศักดิ์ เมธพัฒน์  (รุ่นที่ 47) CSCO11722576 สอบผ่าน วันที่ 7 เมษายน 2010  
78. คุณเทคโน ชัยโชติจินดา (รุ่นที่ 58 รอบเย็น) CSCO11721687 สอบผ่าน วันที่ 9 เมษายน 2010   
79. คุณเกาะผงัน สะท้านถิ่น (รุ่นที่ 62 รอบเย็น) CSCO11734764 สอบผ่าน วันที่ 9 พฤษภาคม 2010  
80. คุณธนชัย Nectec (รุ่นที่ 57) CSCO11605436 สอบผ่าน วันที่ 12 พฤษภาคม 2010  
81. คุณทศพล คำเรียบ (รุ่นที่ 67 รอบเย็น) CSCO11742345 สอบผ่าน วันที่ 14 พฤษภาคม 2010  
82. คุณปริญญา คำพิมพ์ (รุ่นที่ 54) CSCO11743661 สอบผ่าน วันที่ 28 พฤษภาคม 2010  
83. คุณสกลธร กิ่งทอง (รุ่นที่ 70) CSCO11749937 สอบผ่าน วันที่ 31 พฤษภาคม 2010  
84. คุณยุทธพงษ์ เกษรศรี  (รุ่นที่ 64) CSCO11756280 สอบผ่าน วันที่ 4 มิถุนายน 2010  
85. คุณฐกฤต พรจตุรวิธ (รุ่นที่ 65) CSCO11686907 สอบผ่าน วันที่ 7 มิถุนายน 2010  
86. คุณจิรัฏฐ์ จันทร์ฉาย (รุ่นที่ 56) CSCO11749309 สอบผ่าน วันที่ 8 มิถุนายน 2010  
87. คุณวินัย นิสาวัน (รุ่นที่ 56) CSCO11759759 สอบผ่าน วันที่ 9 มิถุนายน 2010  
88. คุณไพศาล เจริญรัตน์  จันวาณิชย์  CSCO11749313 สอบผ่าน วันที่ 10 มิถุนายน 2010  
89. คุณณัฐตรัน อนุศาสตร์์ (รุ่นที่ 59) CSCO11776538 สอบผ่าน วันที่ 11 มิถุนายน 2010  
90. คุณกัญชพร สิริศรีวณิช์์  (รุ่นที่ 67 รอบเย็น) CSCO11776748 สอบผ่าน วันที่ 19 มิถุนายน 2010  
91. คุณพงศ์อนันต์ พรหมพินิจ (รุ่นที่ 58 รอบเย็น) CSCO11778707 สอบผ่าน วันที่ 20 มิถุนายน 2010  
92. คุณศรียุพา บัวอ่อน (รุ่นที่ 64) CSCO11786933 สอบผ่าน วันที่ 28 มิถุนายน 2010  
93. คุณพินิจศักดิ์ คงสุนทร (รุ่นที่ 69 รอบเย็น) - สอบผ่าน วันที่ 2 กรกฎาคม 2010  
94. คุณกมลรัตน์ พรชัยเจริญกิจ (รุ่นที่ 72) CSCO11779050 สอบผ่าน วันที่ 5 กรกฎาคม 2010  
95. คุณศุทธินี ตันพาณิชย์ (รุ่นที่ 65) CSCO11789427 สอบผ่าน วันที่ 9 กรกฎาคม 2010  
96. คุณอรพิณ จารุมณีโรจน์ (รุ่นที่ 53) CSCO11755498 สอบผ่าน วันที่ 10 กรกฎาคม 2010  
97. คุณศักดิ์ศรี พิมวงค์ (รุ่นที่ 73 รอบเย็น) CSCO11777406 สอบผ่าน วันที่ 3 สิงหาคม 2010  
98. คุณธนากร พัฒนประสิทธิ์ชัย (รุ่นที่ 65) CSCO11793748 สอบผ่าน วันที่ 10 สิงหาคม 2010  
99. คุณอุษณีย์ สัมฤทธิ์ (รุ่นที่ 10) CSCO11794365 สอบผ่าน วันที่ 11 สิงหาคม 2010  
100. คุณจิรายุส ปิยะกุล (รุ่นที่ 60 รอบเย็น) CSCO11793673 สอบผ่าน วันที่ 11 สิงหาคม 2010  
101. คุณณัฏฐนนท์ มงคลเคหา (รุ่นที่ 69 รอบเย็น) CSCO11794867 สอบผ่าน วันที่ 21 สิงหาคม 2010  
102. คุณรัฐพล แก้วไชโย (รุ่นที่ 76) CSCO11802248 สอบผ่าน วันที่ 21 สิงหาคม 2010  
103. คุณสราวุธ ด้วงคำจันทร์ (รุ่นที่ 78) CSCO11799885 สอบผ่าน วันที่ 25 สิงหาคม 2010  
104. คุณปกป้อง วิริยาภิรมย์์  (รุ่นที่ 71) CSCO11656009 สอบผ่าน วันที่ 6 กันยายน 2010  
105. คุณพัชรินทร์ ด้วงสิงคำ (รุ่นที่ 76) CSCO11721099 สอบผ่าน วันที่ 9 กันยายน 2010  
106. คุณจิรวัฒน์ กุศปรีดี (รุ่นที่ 61) CSCO11808534 สอบผ่าน วันที่ 10 กันยายน 2010  
107. คุณทรงเกียรติ เตชะโพธิ์ไทร (รุ่นที่ 78) CSCO11772280 สอบผ่าน วันที่ 12 กันยายน 2010  
108. คุณเกียรติศักดิ์ ทองเนื้องาม (รุ่นที่ 46) CSCO11815011 สอบผ่าน วันที่ 19 กันยายน 2010  
109. คุณเสิน คงมี (รุ่นที่ 71) CSCO11825260 สอบผ่าน วันที่ 23 กันยายน 2010  
110. คุณกอปเทพ ไชยเสน (รุ่นที่ 71) CSCO11826528 สอบผ่าน วันที่ 26 กันยายน 2010  
111. คุณภูวนารถ พันธ์ทอง (รุ่นที่ 71) CSCO11828555 สอบผ่าน วันที่ 30 กันยายน 2010  
112. คุณทรัพย์สิน สกุลขจรเดช (รุ่นที่ 65) CSCO11830934 สอบผ่าน วันที่ 8 ตุลาคม 2010  
113. คุณณัฐภัทร ทวีสินธนานนท์ (รุ่นที่ 82) CSCO11549542 สอบผ่าน วันที่ 22 ตุลาคม 2010  
114. คุณวรรณชัย สังข์ทอง  (รุ่นที่ 85) CSCO11837735 สอบผ่าน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2010  
115. คุณพุทธิชัย ไชยอุดม (รุ่นที่ 73 รอบเย็น) CSCO11835588 สอบผ่าน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2010  
116. คุณปวริศ อุบลวิโรจน์ (รุ่นที 75) CSCO11837738 สอบผ่าน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2010  
117. คุณณัฐพล สระทองอยู่ (รุ่นที่ 81 รอบเย็น) CSCO11052647 สอบผ่าน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2010  
118. คุณณิชาภัทร บุญนัดดา (รุ่นที่ 82) CSCO11418303 สอบผ่าน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2010  
119. คุณศักดิ์โสภณ สงชัย (จันวาณิชย์) CSCO11846088 สอบผ่าน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2010    
120. คุณกฤช เกษมสันติธรรม (รุ่นที่ 79) CSCO11830158 สอบผ่าน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2010  
121. คุณดลวิชิต จันทร์นาม (รุ่นที่ 35) CSCO11848353 สอบผ่าน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2010  
122. คุณธนภูมิ บรรณศรี (รุ่นที่ 87) CSCO11757930 สอบผ่าน วันที่ 8 ธันวาคม 2010  
123. คุณวัชระ โมกไธสง (รุ่นที่ 88) CSCO11860729 สอบผ่าน วันที่ 9 ธันวาคม 2010  
124. คุณประพฤทธิ์ จำปาเทศ (รุ่นที่ 75) CSCO11867411 สอบผ่าน วันที่ 13 ธันวาคม 2010  
125. คุณปิยะนุช ธำรงวิศวะ (รุ่นที่ 88) CSCO11868361 สอบผ่าน วันที่ 13 ธันวาคม 2010  
126. คุณเติมยศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (รุ่นที่ 81 รอบเย็น) CSCO11868678 สอบผ่าน วันที่ 16 ธันวาคม 2010  
127. คุณนภัสวรรณ์ พูลละเอียด (รุ่นที่ 77) CSCO11872788 สอบผ่าน วันที่ 20 ธันวาคม 2010  
128. คุณเดชา อับดุลลากาซิม (รุ่นที่ 90) CSCO11872903 สอบผ่าน วันที่ 10 มกราคม 2011  
129. คุณศรัณยู จิราพลานุรักษ์  (รุ่นที่ 89) CSCO11781552 สอบผ่าน วันที่ 27 มกราคม 2011  
130. คุณพิชัย งานไพโรจน์ (รุ่นที่ 90) CSCO11875009 สอบผ่าน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2011  
131. คุณวิโรจน์ ศุภกิจเรืองโรจน์ (รุ่นที่ 92) CSCO11881296 สอบผ่าน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2011  
132. คุณพรชัย เงินลาด (รุ่นที่ 92) CSCO11885659 สอบผ่าน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2011  
133. คุณอนุกูล มณีโส๊ะ (รุ่นที่ 91) CSCO11605111 สอบผ่าน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2011  
134. คุณชัยยนาถ เปี่ยมสง่า (รุ่นที่ 68) CSCO11096445 สอบผ่าน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2011  
135. คุณวรรณิกา อ่อนวงศ์ (รุ่นที่ 91) CSCO11885486 สอบผ่าน วันที่ 2 มีนาคม 2011  
136. คุณเฉลิมพล รักการงาน (รุ่นที่ 93 รอบเย็น) CSCO11889844 สอบผ่าน วันที่ 2 มีนาคม 2011  
137. คุณทนงศักดิ์ เทพรัตน์ (รุ่นที่ 96) CSCO11892131 สอบผ่าน วันที่ 7 มีนาคม 2011  
138. คุณนนทวัฒน์ ทับทิมทอง (รุ่นที่ 95) CSCO11895128 สอบผ่าน วันที่ 16 มีนาคม 2011  
139. คุณพูลศักดิ์ อ่อนปาน (รุ่นที่ 95) CSCO11909880 สอบผ่าน วันที่ 18 มีนาคม 2011  
140. คุณประสิทธิ์ จึงเจริญพรเดช (รุ่นที่ 98) CSCO11912195 สอบผ่าน วันที่ 22 มีนาคม 2011  
141. คุณกรพล คาระวะวัฒนา (รุ่นที่ 93 รอบเย็น) CSCO11905587 สอบผ่าน วันที่ 30 มีนาคม 2011  
142. คุณวรรษมล เทพนิมิตร (รุ่นที่ 93 รอบเย็น) CSCO11913864 สอบผ่าน วันที่ 30 มีนาคม 2011  
143. คุณฐิติภูมิ พรหมรัตน์ (รุ่นที่ 72) CSCO11921498 สอบผ่าน วันที่ 31 มีนาคม 2011  
144. คุณเนรมิตร ธีฆาวงษ์ (รุ่นที่ 98) CSCO11921947 สอบผ่าน วันที่ 1 เมษายน 2011  
145. คุณณัฐนนท์ แสงจันทร์ (รุ่นที่ 98) CSCO11926642 สอบผ่าน วันที่ 1 เมษายน 2011  
146. คุณมังกร วรางคณาภรณ์ (รุ่นที่ 97) CSCO11926679 สอบผ่าน วันที่ 7 เมษายน 2011  
147. คุณกมล อารีรอบ (รุ่นที่ 93 รอบเย็น) CSCO11929145 สอบผ่าน วันที่ 11 เมษายน 2011  
148. คุณสรายุทธ อรุณวิศวกุล (รุ่นที่ 99) CSCO11933718 สอบผ่าน วันที่ 12 เมษายน 2011  
149. คุณอรรถ อรรถหิรัญ (รุ่นที่ 95) CSCO11934868 สอบผ่าน วันที่ 29 เมษายน 2011  
150. คุณกุลวุฒิ มากพานิชย์วัฒน์ (รุ่นที่ 100) CSCO11937220 สอบผ่าน วันที่ 9 พฤษภาคม 2011  
151. คุณพิทักษ์พงศ์ ช่วยเรือง (รุ่นที่ 80) CSCO11938637 สอบผ่าน วันที่ 16 พฤษภาคม 2011  
152. คุณเกรียงศักดิ์ รอดเจริญ (รุ่นที่ 99) CSCO11938636 สอบผ่าน วันที่ 21 พฤษภาคม 2011  
153. คุณกฤชมนตรี ทิพย์ประไพ (รุ่นที่ 94) CSCO11815442 สอบผ่าน วันที่ 30 พฤษภาคม 2011  
154. คุณกมลชนก แต่งศรี (รุ่นที่ 99) CSCO11942798 สอบผ่าน วันที่ 3 มิถุนายน 2011  
155. คุณอิษณัย วงศ์สิทธิกร (รุ่นที่ 87) CSCO11942996 สอบผ่าน วันที่ 13 มิถุนายน 2011  
156. คุณทับทิม สงวนวงษ์ทอง (รุ่นที่ 71) CSCO11945877 สอบผ่าน วันที่ 5 กรกฎาคม 2011  
157. คุณพิเชฐพงษ์ ธินาเครือ (รุ่นที่ 103) CSCO11947003 สอบผ่าน วันที่ 13 กรกฎาคม 2011  
158. คุณธนวัต คชาชาญ (รุ่นที่ 102) CSCO11947456 สอบผ่าน วันที่ 13 กรกฎาคม 2011  
159. คุณรัชกฤต บวรวัฒนากร (รุ่นที่ 99) CSCO11946027 สอบผ่าน วันที่ 13 กรกฎาคม 2011  
160. คุณอทิศักดิ์ พจน์สุข (รุ่นที่ 105 รอบเย็น) CSCO11957636 สอบผ่าน วันที่ 18 กรกฎาคม 2011  
161. คุณวรพงศ์ เปรมจิตต์เสถียร (รุ่นที่ 105 รอบเย็น) CSCO11962879 สอบผ่าน วันที่ 19 กรกฎาคม 2011  
162. คุณสรรเสริญ ขวัญเมือง (รุ่นที่ 104) CSCO11798654 สอบผ่าน วันที่ 20 กรกฎาคม 2011  
163. คุณชยุตม์ ประภัสสราภรณ์ (รุ่นที่ 102) CSCO11971875 สอบผ่าน วันที่ 20 กรกฎาคม 2011  
164. คุณชาญศิลป์ เดชรักษา (รุ่นที่ 104) CSCO11973595 สอบผ่าน วันที่ 25 กรกฎาคม 2011  
165. คุณพงศ์พรรษา โกมารทัต (รุ่นที่ 97) CSCO11970140 สอบผ่าน วันที่ 30 กรกฎาคม 2011  
166. คุณสุริยา สมานธรณ์ (รุ่นที่ 56) CSCO10690881 สอบผ่าน วันที่ 1 สิงหาคม 2011  
167. คุณพิพัฒน์ น้อยนิวรณ์ (รุ่นที่ 107) CSCO11989641 สอบผ่าน วันที่ 8 สิงหาคม 2011  
168. คุณปรัณจสิษฐ์ จิระวารี (รุ่นที่ 105 รอบเย็น) CSCO11994466 สอบผ่าน วันที่ 11 สิงหาคม 2011  
169. คุณละออคันธ์ ศรีใส (รุ่นที่ 96) CSCO11995283 สอบผ่าน วันที่ 19 สิงหาคม 2011  
170. คุณวชิราชัย มุ่งจงรักษ์ (รุ่นที่ 103) CSCO11998026 สอบผ่าน วันที่ 22 สิงหาคม 2011  
171. คุณดิเรก พูลมาศ (รุ่นที่ 106) CSCO11998183 สอบผ่าน วันที่ 31 สิงหาคม 2011  
172. คุณณัฐ เพชรรังษีตระกูล (รุ่นที่ 85) CSCO11999202 สอบผ่าน วันที่ 1 กันยายน 2011  
173. คุณรุวิภาส อำนวยการ (รุ่นที่ 89) CSCO11970849 สอบผ่าน วันที่ 1 กันยายน 2011  
174. คุณนิรุตต์ จันทร์ตระกูล (รุ่นที่ 106) CSCO12001839 สอบผ่าน วันที่ 5 กันยายน 2011  
175. คุณชาวิน หงษ์แก้ว (รุ่นที่ 108) CSCO11998264 สอบผ่าน วันที่ 15 กันยายน 2011  
176. คุณสักรินทร์ ช่วงกรุด (รุ่นที่ 97) CSCO11992842 สอบผ่าน วันที่ 29 กันยายน 2011  
177. คุณธนเดช นาเมืองรักษ์ (รุ่นที่ 104) CSCO12007318 สอบผ่าน วันที่ 2 ตุลาคม 2011  
178. คุณทวิพนธ์ พลเยี่ยม (รุ่นที่ 100) CSCO12010023 สอบผ่าน วันที่ 31 ตุลาคม 2011  
179. คุณภัทร สุนทราคม (รุ่นที่ 109) CSCO12012005 สอบผ่าน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2011  
180. คุณภาณุพันธ์ อยู่สำราญ (รุ่นที่ 113) CSCO12013774 สอบผ่าน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2011  
181. คุณทักพงศ์ บุญทั่ง (รุ่นที่ 114) CSCO12020713 สอบผ่าน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2011  
182.คุณฉัตรมงคล จิระพุทธรมย์ (รุ่นที่ 113) CSCO11980203 สอบผ่าน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2011  
183.คุณตรัญ ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์  (รุ่นที่ 113) CSCO11906774 สอบผ่าน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2011  
184.คุณรวิชญ์ ผ่อนผาสุข (รุ่นที่ 114) CSCO12006966 สอบผ่าน วันที่ 14 ธันวาคม 2011  
185.คุณภาณุพงศ์ สายไพศรี (จันวาณิชย์) CSCO12026571 สอบผ่าน วันที่ 15 ธันวาคม 2011
 
186.คุณศิพิมพ์ คูสกุลชัยนันท์ (รุ่นที่ 106) CSCO12033535 สอบผ่าน วันที่ 20 ธันวาคม 2011  
187.คุณเอกวิทย์ อาจเอื่อ (รุ่นที่ 92) CSCO12026572 สอบผ่าน วันที่ 21 ธันวาคม 2011  
188.คุณกฤษณะ ธรรมกันมา (รุ่นที่ 96) CSCO12047475 สอบผ่าน วันที่ 22 ธันวาคม 2011  
189.คุณนพนัย สระทองอุ่น (รุ่นที่ 101) CSCO12057030 สอบผ่าน วันที่ 26 ธันวาคม 2011  
190.คุณปิยดา ชมจิตต์ (รุ่นที่ 113) CSCO12057638 สอบผ่าน วันที่ 29 ธันวาคม 2011  
191.คุณธนกฤต ตั้งไทยขวัญ  (รุ่นที่ 110) CSCO11293982 สอบผ่าน วันที่ 23 มกราคม 2012  
192.คุณภานุวิทย์ กลางประพันธ์ (รุ่นที่ 67 รอบเย็น) CSCO11962799 สอบผ่าน วันที่ 31 มกราคม 2012  
193.คุณศรัณย์ ชลิตังกร (รุ่นที่ 89)  - สอบผ่าน วันที่ 31 มกราคม 2012  
194.คุณณัฐวัฒน์ นาคเทวัญ (รุ่นที่ 108) CSCO12102322 สอบผ่าน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2012  
195.คุณณัฐวุฒิ เวชสุทธานนท์ (รุ่นที่ 118) CSCO12105479 สอบผ่าน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012  
196.คุณอาทิตย์ หงษ์อุดม (รุ่นที่ 119)  CSCO12108460 สอบผ่าน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012  
197.คุณอนุศักดิ์ มาลา (รุ่นที่ 118) CSCO12105479 สอบผ่าน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012  
198.คุณศุภวัฒน์ โพยมรัตน์ (รุ่นที่ 117) CSCO12095296 สอบผ่าน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012  
199.คุณกัณฑพล พัชวรันธร (รุ่นที่ 95) CSCO12111250 สอบผ่าน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012  
200.คุณเฉลิมพร บุญตาหล้า (รุ่นที่ 118) CSCO12110405 สอบผ่าน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2012  
201.คุณจีรพจน์ บัวจันทร์ (รุ่นที่ 110) CSCO12113147 สอบผ่าน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012  
202.คุณเทิดพงษ์ ทับทอง (รุ่นที่ 100) CSCO12105482 สอบผ่าน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012  
203.คุณณัฐพงษ์ จันตา (รุ่นที่ 102) CSCO12107756 สอบผ่าน วันที่ 02 มีนาคม 2012  
204.คุณธิพรรณ วรรณศิริ (รุ่นที่ 119) CSCO11979327 สอบผ่าน วันที่ 05 มีนาคม 2012  
205.คุณพงษ์เดช ตั้งธัญวุฒ (รุ่นที่ 121) CSCO11951447 สอบผ่าน วันที่ 08 มีนาคม 2012  
206.คุณสุภาวดี พิทักษ์กุล (รุ่นที่ 98) CSCO12121490 สอบผ่าน วันที่ 08 มีนาคม 2012  
207.คุณคณินท์ กวีธรรม (รุ่นที่ 108) CSCO12123886 สอบผ่าน วันที่ 13 มีนาคม 2012  
208.คุณบวรลักษณ์ ชุมปาน (รุ่นที่ 118) CSCO12135487 สอบผ่าน วันที่ 26 มีนาคม 2012  
209.คุณอนันตชัย แตกช่อ (รุ่นที่ 110) CSCO12137751 สอบผ่าน วันที่ 30 มีนาคม 2012  
210.คุณฉัตรชัย วันบรรจบ (รุ่นที่ 118) CSCO12145896  สอบผ่าน วันที่ 18 เมษายน 2012  
211.คุณธีรพงษ์ ปิยะวัฒนวิโรจน์  (รุ่นที่ 108) CSCO11918477  สอบผ่าน วันที่ 23 เมษายน 2012  
212.คุณเกียรติพงศ์ แสนสุธา (รุ่นที่ 98) CSCO12158286 สอบผ่าน วันที่ 30 เมษายน 2012  
213.คุณวิเชษฐ์ อ่อนรำพรรณ (รุ่นที่ 99) CSCO12145894 สอบผ่าน วันที่ 02 พฤษภาคม 2012  
214.คุณกิตติ ทัฬหพงศ์ (รุ่นที่ 40) CSCO12165535  สอบผ่าน วันที่ 13 พฤษภาคม 2012  
215.คุณดำรงศักดิ์ พรหมบุญ (รุ่นที่ 123) CSCO12166757  สอบผ่าน วันที่ 16 พฤษภาคม 2012  
216.คุณศุภวิชญ์ จงประเสริฐกุล (รุ่นที่ 120) CSCO12166721 สอบผ่าน วันที่ 21 พฤษภาคม 2012  
217.คุณวิลักขี อุดมพิภพ (รุ่นที่ 120) CSCO12174820  สอบผ่าน วันที่ 31 พฤษภาคม 2012  
218.คุณวิโรจน์ วุฒิมงคลชัย (รุ่นที่ 120) CSCO12175110  สอบผ่าน วันที่ 01 มิถุนายน 2012  
219.คุณธีระศักดิ์ สุคนธมาน (รุ่นที่ 40) CSCO12179557  สอบผ่าน วันที่ 08 มิถุนายน 2012  
220.คุณอภิวัฒน์ ใจช่วง (รุ่นที่ 123) CSCO12180188  สอบผ่าน วันที่ 09 มิถุนายน 2012  
221.คุณวศิน จิตทักษะ (รุ่นที่ 119) CSCO12180192  สอบผ่าน วันที่ 09 มิถุนายน 2012  
222.คุณคมสัน ทราจารวัตร  (รุ่นที่ 122) CSCO12153687 สอบผ่าน วันที่ 15 มิถุนายน 2012  
223.คุณชนะพันธ์ ตันยะไพบูลย์ (รุ่นที่ 125) CSCO12187430 สอบผ่าน วันที่ 25 มิถุนายน 2012  
224.คุณบูรพา เซี่ยวแก้ว (รุ่นที่ 130) CSCO12058725 สอบผ่าน วันที่ 27 มิถุนายน 2012  
225.คุณโชคชัย วิชาชูเชิด (รุ่นที่ 114) CSCO12190779 สอบผ่าน วันที่ 28 มิถุนายน  2012  
226.คุณศุภวิทย์ รัตนวิจิตร (Gen.Yรุ่นที่ 1) CSCO12194032 สอบผ่าน วันที่ 2 กรกฎาคม  2012  
227.คุณนิษณะ ศิริจิรากาล (รุ่นที่ 130) CSCO12199560 สอบผ่าน วันที่ 12 กรกฎาคม  2012  
228.คุณภูสรันต์ ปิตินัน (รุ่นที่ 131) CSCO12177958 สอบผ่าน วันที่ 12 กรกฎาคม  2012  
229.คุณธีรยุทธ ธนะสันต์ (รุ่นที่123) CSCO12200307 สอบผ่าน วันที่ 13 กรกฎาคม  2012  
230.คุณคมสัน เอนก (รุ่นที่129) CSCO12189198 สอบผ่าน วันที่ 20 กรกฎาคม  2012  
231.คุณวิศรุต ก้องกุล (รุ่นที่130) CSCO12206022 สอบผ่าน วันที่ 23 กรกฎาคม  2012  
232.คุณวงศกร เจริญวิภาดา (รุ่นที่130) CSCO12207083 สอบผ่าน วันที่ 26 กรกฎาคม  2012  
233.คุณธีรภัทร จันทร์ศรี (รุ่นที่132) CSCO12207830 สอบผ่าน วันที่ 27 กรกฎาคม  2012  
234.คุณพิชิตพล ยานะ (รุ่นที่127) CSCO12213185 สอบผ่าน วันที่ 6   สิงหาคม  2012  
235.คุณจุฑารัตน์ ปันสีดำ (รุ่นที่127) CSCO11761854 สอบผ่าน วันที่ 7 สิงหาคม  2012  
236.คุณอภิชาต ฤทธินันท์ (รุ่นที่135) CSCO12220224 สอบผ่าน วันที่ 21 สิงหาคม  2012  
237.คุณปรีชา จันทวงษ์ (รุ่นที่106) CSCO12218972 สอบผ่าน วันที่ 24 สิงหาคม  2012  
238.คุณกันตวิชญ์ เชื้อสัตตบงกช (รุ่นที่107) CSCO12223911 สอบผ่าน วันที่ 28 สิงหาคม  2012  
239.คุณธาดา ถาวรวัชรกุล (รุ่นที่134) CSCO12228118 สอบผ่าน วันที่ 5 กันยายน  2012  
240.คุณธีรพงษ์ จงประสานวงศ์ (รุ่นที่137) CSCO12228610 สอบผ่าน วันที่ 10 กันยายน  2012  
241.คุณนาวิน ทองธีรภาพ (รุ่นที่133 รอบเย็น) CSCO12238217 สอบผ่าน วันที่ 24 กันยายน  2012  
242.คุณบุญสิทธิ์ จันทร์เพิ่มพูนผล (รุ่นที่112 ภูเก็ต) CSCO12237211 สอบผ่าน วันที่ 26 ตุลาคม  2012
 
243.คุณอดิศักดิ์ เข็มทอง (รุ่นที่112 ภูเก็ต) CSCO12260019 สอบผ่าน วันที่ 7 พฤศจิกายน  2012  
244.คุณภัทรศยา ทองวัชระ (รุ่นที่136 ภูเก็ต) CSCO12255217 สอบผ่าน วันที่ 7 พฤศจิกายน  2012  
245.คุณขวัญชัย กองทอง (รุ่นที่137) CSCO12269871 สอบผ่าน วันที่ 27 พฤศจิกายน  2012  
246.คุณธนกฤต บุญมั่น (รุ่นที่141) CSCO12268032 สอบผ่าน วันที่ 4 ธันวาคม  2012  
247.คุณกิตติพัทธ สุดสวาท (รุ่นที่141) CSCO11953792 สอบผ่าน วันที่ 4 ธันวาคม  2012  
248.คุณสันทิต ไตรถวิล (รุ่นที่147) CSCO สอบผ่าน วันที่ 6 ธันวาคม  2012  
249.คุณพรเทพ นาคมา (รุ่นที่141) CSCO12264767 สอบผ่าน วันที่ 14 ธันวาคม  2012  
250.คุณปาลิตา คุณมาศ (รุ่นที่109) CSCO12268035 สอบผ่าน วันที่ 20 ธันวาคม  2012  
251.คุณดนุพล แก้วมาตย์ (รุ่นที่114) CSCO12292342 สอบผ่าน วันที่ 21 ธันวาคม  2012  
252.คุณเอกวัฒน์ ภูมิพิเชฐ (รุ่นที่131) CSCO12294762 สอบผ่าน วันที่ 25 ธันวาคม  2012  
253.คุณพสิษฐ์ นาสวน (รุ่นที่119) CSCO12295759 สอบผ่าน วันที่ 27 ธันวาคม  2012  
254.คุณสิทธนา ทศมาศวรกุล (รุ่นที่140) CSCO12263862 สอบผ่าน วันที่ 27 ธันวาคม  2012  
255.คุณกันต์พงษ์ ทิพปภาสวัสด (รุ่นที่140) CSCO12 สอบผ่าน วันที่ 8 มกราคม  2013  
256.คุณชาญยุทธ สุขวรรณ์ (รุ่นที่118) CSCO12196110 สอบผ่าน วันที่ 31 มกราคม  2013  
257.คุณนภพล สนใจ (รุ่นที่119) CSCO12321220 สอบผ่าน วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2013  
258.คุณประสิทธิ์ บุญประเสริฐ (รุ่นที่114) CSCO12260018 สอบผ่าน วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2013  
259.คุณกัญ ยอดเยื้องกราย (รุ่นที่143) CSCO12327520 สอบผ่าน วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2013  
260.อรุณศักดิ์ พูนมาศ (รุ่นที่151) CSCO12326545 สอบผ่าน วันที่ 1 มีนาคม  2013  
261.สวัสดิ์ ใจงาม (รุ่นที่120) CSCO12339114 สอบผ่าน วันที่ 15 มีนาคม  2013  
262.ชลวัติ วังศิลาบัตร (รุ่นที่155) CSCO สอบผ่าน วันที่ 15 มีนาคม  2013  
263.อิสระ เอกนิรันดร (รุ่นที่134) CSCO12341832 สอบผ่าน วันที่ 15 มีนาคม  2013  
264.พลรัฐ โชติแดง (รุ่นที่149) CSCO12339113 สอบผ่าน วันที่ 25 มีนาคม  2013  
265.บุญชัย ปฐพีนิธิพล (รุ่นที่130) CSCO12360381 สอบผ่าน วันที่ 11 เมษายน 2013  
266.ธีรวงศ์ ชมโอสถ (รุ่นที่152) CSCO12366434 สอบผ่าน วันที่ 23 เมษายน 2013  
267.ธีร์ธวัช รัตนาลังการ (รุ่นที่156) CSCO12367804 สอบผ่าน วันที่ 24 เมษายน 2013  
268.มนัสว์ กงภูธร (รุ่นที่123) CSCO12217565 สอบผ่าน วันที่ 3 พฤษภาคม 2013  
269.บัณฑิต ต้นเกษ (รุ่นที่110) CSCO12374906 สอบผ่าน วันที่ 7 พฤษภาคม 2013  
270.อาณาจักร อังศุมาลี (รุ่นที่152) CSCO12378135 สอบผ่าน วันที่ 10 พฤษภาคม 2013  
271.กิติพงษ์ ราชไชยา (รุ่นที่124) CSCO12356880 สอบผ่าน วันที่ 10 พฤษภาคม 2013  
272.สุธี อินผวน (Gen.Y รุ่นที่ 3) CSCO12378141 สอบผ่าน วันที่ 10 พฤษภาคม 2013  
273.รัฐฐา ว่องไพบูลย์วงศ์ (รุ่นที่100) CSCO12382173 สอบผ่าน วันที่ 16 พฤษภาคม 2013  
274.พีร์ เผือนสุวรรณ (รุ่นที่152) CSCO12384434 สอบผ่าน วันที่ 20 พฤษภาคม 2013  
275.ณัฐพงศ์ ภูวนกลกรรม (รุ่นที่128) CSCO123956591 สอบผ่าน วันที่ 07 มิถุนายน 2013  
276.วัฒิชัย ขำเรืองสิทธิ์ (รุ่นที่145) CSCO12399016 สอบผ่าน วันที่ 12 มิถุนายน 2013  
277.ณัฐพงศ์ นาคสังข์ (รุ่นที่155) CSCO12402879 สอบผ่าน วันที่ 17 มิถุนายน 2013  
278.พิเชษฐ์ ราชไพบูลย์ (รุ่นที่89) CSCO สอบผ่าน วันที่ 5 กรกฏาคม 2013  
279.วราเทพ เพ็ชรพินิจ (รุ่นที่152) CSCO12421853 สอบผ่าน วันที่ 13 กรกฏาคม 2013  
280.ศิวภพ พิเนตร (ขอนแก่น รุ่นที่ 154) CSCO12356854 สอบผ่าน วันที่ 25 กรกฏาคม 2013  
281.นรวัฒน์ ขัดใจ (รุ่นที่ 168)   สอบผ่าน วันที่ 4 สิงหาคม 2013  
282.สิริสิงค์ ศรีสุคนธ์ (รุ่นที่ 165) CSCO12443678 สอบผ่าน วันที่ 9 สิงหาคม 2013  
283.รฐนนท์ พงษ์เม่น (รุ่นที่ 164) CSCO12447555 สอบผ่าน วันที่ 13 สิงหาคม 2013  
284.รฐนนท์ พงษ์เม่น (รุ่นที่ 109) CSCO12443766 สอบผ่าน วันที่ 16 สิงหาคม 2013  
285.เบญจพล ทองเจือ (รุ่นที่ 166) CSCO สอบผ่าน วันที่ 19 สิงหาคม 2013  
286.เกรียงไกร ฤกษ์พินัย (รุ่นที่ 147) CSCO12438312 สอบผ่าน วันที่ 22 สิงหาคม 2013  
287.ปิยะ ภุมมา (รุ่นที่ 169) CSCO12454799 สอบผ่าน วันที่ 22 สิงหาคม 2013  
288.พลกฤต เหลืองวารี (รุ่นที่ 143) CSCO12457796 สอบผ่าน วันที่ 26 สิงหาคม 2013  
289.ไปยวัตร สมยาประเสริฐ (รุ่นที่ 130) CSCO12462434 สอบผ่าน วันที่ 30 สิงหาคม 2013  
290.เกศินี มณีดุลย์ (รุ่นที่ 166) CSCO12462686 สอบผ่าน วันที่ 30 สิงหาคม 2013  
291.รุ่งทิพย์ ศรีบุญชู (รุ่นที่ 166) CSCO12462655 สอบผ่าน วันที่ 30 สิงหาคม 2013  
292.พงศ์พล สันหพาณิชย์ (รุ่นที่ 131) CSCO12468072 สอบผ่าน วันที่ 5 กันยายน 2013  
293.ณรงค์ฤทธิ์ สินทิพย์รุ่งรัตน (รุ่นที่ 153) CSCO12475435 สอบผ่าน วันที่ 12 กันยายน 2013  
294.จิรโรจน์ อัครนิธิพลชัย (รุ่นที่ 171) CSCO12477045 สอบผ่าน วันที่ 13 กันยายน 2013  
295.โนอาห์ กิจญะวงค์ (ภูเก็ต รุ่นที่ 5) CSCO12500501 สอบผ่าน วันที่ 04 ตุลาคม 2013  
296.วชิระ ทองแสน (รุ่นที่ 136) CSCO12441928 สอบผ่าน วันที่ 04 ตุลาคม 2013  
297.วิวัฒน์ ชัยชาญสำราญเดช (รุ่นที่ 171) CSCO12506090 สอบผ่าน วันที่ 14 ตุลาคม 2013  
298.ธีรชัย เกตุจินากูล (รุ่นที่ 167) CSCO12507002 สอบผ่าน วันที่ 17 ตุลาคม 2013  
299.อัครชัย ทองอด (รุ่นที่ 134) CSCO12507536 สอบผ่าน วันที่ 18 ตุลาคม 2013  
300.อัครชัย ทองอด (รุ่นที่ 131) CSCO12510271 สอบผ่าน วันที่ 24 ตุลาคม 2013  
301.เอกภพ เพ็ชรมณี (รุ่นที่ 169) CSCO12513001 สอบผ่าน วันที่ 28 ตุลาคม 2013  
302.อภิชัย โคตะนันท์ (รุ่นที่ 111) CSCO11675336 สอบผ่าน วันที่ 29 ตุลาคม 2013  
303.จิรเดช เกตุแก้ว (รุ่นที่ 175) CSCO12508960 สอบผ่าน วันที่ 29 ตุลาคม 2013  
304.สุรศักดิ์ ศรีสังขาล (รุ่นที่ 167) CSCO12513608 สอบผ่าน วันที่ 30 ตุลาคม 2013  
305.ทรรศวรรณ พันธ์แก้ว (รุ่นที่ 174) CSCO12518023 สอบผ่าน วันที่ 08 พฤศจิกายน 2013  
306.บัณฑิต พุทธเส็ง (รุ่นที่ 175) CSCO12518027 สอบผ่าน วันที่ 08 พฤศจิกายน 2013  
307.โยธิน หงส์พันธุ์ (รุ่นที่ 73) CSCO สอบผ่าน วันที่ 30 กันยายน 2013  
308.ปภาวิน ปรมสุข (ติวสอบรุ่นที่ 3) CSCO สอบผ่าน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2013  
309.วิศรุต วโรดม (รุ่นที่ 175) CSCO12523206 สอบผ่าน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2013  
310.ชูเผ่า เธียรชูบุญ (รุ่นที่ 157) CSCO12526936 สอบผ่าน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2013  
311.จารุพงษ์ สุกอง (รุ่นที่ 176) CSCO12527492 สอบผ่าน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2013  
312.สุรศักดิ์ นุ่มเจริญ (ติวสอบ รุ่นที่ 3) CSCO12529059 สอบผ่าน วันที่ 04 ธันวาคม 2013  
313.กรองแก้ว ศรีวิโรจน์สมกุล (รุ่นที่ 178) CSCO12534699 สอบผ่าน วันที่ 13 ธันวาคม 2013  
314.จักรพันธุ์ มีอ่อน (รุ่นที่ 176) CSCO สอบผ่าน วันที่ 13 ธันวาคม 2013  
315.สุรัชดา คู่เมือง (รุ่นที่ 147) CSCO สอบผ่าน วันที่ 26 กันยายน 2013  
316.ณัฐวุฒิ รักษ์วรกิจ (รุ่นที่ 166) CSCO สอบผ่าน วันที่ 19 ตุลาคม 2013  
317.สัณหพงศ์ ร่วมชาติ (รุ่นที่ 177) CSCO สอบผ่าน วันที่ 15 มกราคม 2014  
318.อภิชาติ เลาะผู้ดี (รุ่นที่ 180) CSCO สอบผ่าน วันที่ 22 มกราคม 2014  
319.จตุรชัย พันธาธิก (Gen.Y รุ่นที่ 4) CSCO12555047 สอบผ่าน วันที่ 23 มกราคม 2014  
320.เดียว บูรณะบัญญัติ (รุ่นที่ 171) CSCO12563744 สอบผ่าน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014  
321.ธนนันท์ วงศ์ธัญญกรณ์ (รุ่นที่ 182) CSCO12563827 สอบผ่าน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014  
322.องอาจ วรฤทธิ์โสภณ (รุ่นที่ 171) CSCO12566044 สอบผ่าน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2014  
323.เชษฐา สุขปรี (รุ่นที่ 181) CSCO12569264 สอบผ่าน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014  
324.ฐานะภพ อรัญนารถ (รุ่นที่ 185) CSCO12573444 สอบผ่าน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014  
325.เอกสิทธิ์ ผลประเสริฐมาก (รุ่นที่ 151) CSCO12584302 สอบผ่าน วันที่ 13 มีนาคม 2014  
326.เปรมศักดิ์ ผดุงเกียรติอุดม  (รุ่นที่ 155) CSCO12588261 สอบผ่าน วันที่ 20 มีนาคม 2014  
327.อังคาร เปรียบมวย (รุ่นที่ 118) CSCO12145895 สอบผ่าน วันที่ 21 มีนาคม 2014  
328.ณัฐพงศ์ จันตา (รุ่นที่ 184) CSCO12589102 สอบผ่าน วันที่ 21 มีนาคม 2014  
329.สุทธิพงศ์ ทับทิมหิน (รุ่นที่ 127) CSCO12593312 สอบผ่าน วันที่ 28 มีนาคม 2014  
330.ทรงยศ พรมรักษ์ (รุ่นที่ 184) CSCO12600798 สอบผ่าน วันที่ 11 เมษายน 2014  
331.ณัฐทวรรธน์ เทพวิบูลย์ (รุ่นที่ 189) CSCO12601556 สอบผ่าน วันที่ 11 เมษายน 2014  
332.เกษม ตันติเสนีย์พงศ์  (รุ่นที่ 189) CSCO12601557 สอบผ่าน วันที่ 11 เมษายน 2014  
333.กษิรา แย้มศิริ (รุ่นที่ 156) CSCO12604560 สอบผ่าน วันที่ 18 เมษายน 2014 986
334.ฐปกรณ์ กฤษฏารักษ์  (รุ่นที่ 180) CSCO12604568 สอบผ่าน วันที่ 18 เมษายน 2014 986
335.สุวินัย เจริญศิลป์ (รุ่นที่ 185) CSCO12278798 สอบผ่าน วันที่ 29 เมษายน 2014 958
336.ธวัชชัย วิรุฬบุตร (รุ่นที่ 189) CSCO12612957 สอบผ่าน วันที่ 07 พฤษภาคม 2014 986
337.ศรณ์ทรัพย์ ทองชูพชรพล (รุ่นที่ 184) CSCO12617329 สอบผ่าน วันที่ 14 พฤษภาคม 2014 986
338.ภควัต ภูบุญเต็ม (รุ่นที่ 171) CSCO12617345 สอบผ่าน วันที่ 15 พฤษภาคม 2014 1000
339.เอกอนันต์ อินทร์เที่ยง (รุ่นที่ 188) CSCO12618821 สอบผ่าน วันที่ 16 พฤษภาคม 2014
1000
340.ณัฐวุฒิ เพชรเอี่ยม (รุ่นที่ 167) CSCO12618817 สอบผ่าน วันที่ 16 พฤษภาคม 2014
972
341.สมภพ บุญมี (รุ่นที่ 171) CSCO12622427 สอบผ่าน วันที่ 22 พฤษภาคม 2014
986
342.วิทวัส ประรักกะโม (รุ่นที่ 150) CSCO12633778 สอบผ่าน วันที่ 11 มิถุนายน 2014
986
343.นาวี เอกกวี (รุ่นที่ 194) CSCO12010137 สอบผ่าน วันที่ 16 มิถุนายน 2014
1000
344.ชรัส หลักเงินชัย (รุ่นที่ 189) CSCO สอบผ่าน วันที่ 17 มิถุนายน 2014
1000
345.วารุตต์ วทัญญูไพศาล (รุ่นที่ 181) CSCO สอบผ่าน วันที่ 19 มิถุนายน 2014
1000
346.นันทวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (รุ่นที่ 172) CSCO12638422 สอบผ่าน วันที่ 20 มิถุนายน 2014
1000
347.อัฐพล อาทรสุวัฒนกิจ (รุ่นที่ 191) CSCO12641127 สอบผ่าน วันที่ 25 มิถุนายน 2014
1000
348.ปราโมทย์ วัฒนธัญญการ (รุ่นที่ 132) CSCO12642356 สอบผ่าน วันที่ 27 มิถุนายน 2014
1000
349.ณัฐพล เปรมจิตต์เสถียร (รุ่นที่ 194) CSCO12639844 สอบผ่าน วันที่ 27 มิถุนายน 2014
972
350.พงศกร โศภัตวรพงศ์ (ติวสอบรุ่นที่ 4) CSCO12644842 สอบผ่าน วันที่ 30 มิถุนายน 2014
1000
351.ธีรวัฒน์ นิ่มงาม (รุ่นที่ 184) CSCO12649441 สอบผ่าน วันที่ 09 กรกฎาคม 2014
1000
352.อนุเกตุ ลิ้มขุนทด (รุ่นที่ 184) CSCO12649452 สอบผ่าน วันที่ 09 กรกฎาคม 2014
986
353.นรินทร์ ฉัตรอมรสวัสดิ์ (รุ่นที่ 156) CSCO12653570 สอบผ่าน วันที่ 17 กรกฎาคม 2014
917
354.ทรรศนชัย ดวงงอก (รุ่นที่ 163) CSCO12660544 สอบผ่าน วันที่ 30 กรกฎาคม 2014
972
355.ดำรงค์ศักดิ์ พลพิทักษ์ชัย (รุ่นที่ 179) CSCO12661190 สอบผ่าน วันที่ 31 กรกฎาคม 2014
1000
356.กิตติพงษ์ จันทนาภรณ์ (รุ่นที่ 177) CSCO12661185 สอบผ่าน วันที่ 31 กรกฎาคม 2014
986
357.อาคม หึมวัง (รุ่นที่ 187) CSCO12668626 สอบผ่าน วันที่ 15 สิงหาคม 2014
1000
358.พันธุ์ธัช ปาจะ (รุ่นที่ 195) CSCO12671414 สอบผ่าน วันที่ 21 สิงหาคม 2014
1000
359.สุภาส จำปาทอง (รุ่นที่ 198) CSCO12671657 สอบผ่าน วันที่ 21 สิงหาคม 2014
1000
360.ภควันต์ แห่งชาติ (รุ่นที่ 201) CSCO12696551 สอบผ่าน วันที่ 29 กันยายน 2014
972
361.อรรถวุฒิ แจ่มแจ้ง (รุ่นที่ 203) CSCO12559269 สอบผ่าน วันที่ 29 กันยายน 2014
1000
362.วรเดช  อ่อนละมัย (รุ่นที่ 203) CSCO12700850 สอบผ่าน วันที่ 09 ตุลาคม 2014
986
363.ปณิธินัทธ์ เกษสกุล (รุ่นที่ 203) CSCO12279111 สอบผ่าน วันที่ 10 ตุลาคม 2014
1000
364.ปรัชญา เอกโพธิ์ (รุ่นที่ 191) CSCO12707897 สอบผ่าน วันที่ 24 ตุลาคม 2014
1000
365.ศุภชัย วิยาภรณ์ (รุ่นที่ 149) CSCO12710056 สอบผ่าน วันที่ 28 ตุลาคม 2014
986
366.สุรยุทธ เกษรสิทธิ์ (รุ่นที่ 192) CSCO12713482 สอบผ่าน วันที่ 03 พฤศจิกายน 2014
958
367.ยุทธพล คุณโคตร์ (รุ่นที่ 195) CSCO12713476 สอบผ่าน วันที่ 03 พฤศจิกายน 2014
972
368.พนาสิน หอมจิตต์ (รุ่นที่ 203) CSCO12686624 สอบผ่าน วันที่ 03 พฤศจิกายน 2014
1000
369.อธิชา หอยเกิด (รุ่นที่ 203) CSCO12279257 สอบผ่าน วันที่ 03 พฤศจิกายน 2014
1000
370.ภพสรรค์ ประจักร์แจ้ง (รุ่นที่ 206) CSCO12716845 สอบผ่าน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2014
986
371.คณิต คณิตพรมงคล (รุ่นที่ 202) CSCO12715115 สอบผ่าน วันที่ 07 พฤศจิกายน 2014
1000
372.ณัฏฐพล น้อยพิมพ์ (รุ่นที่ 167) CSCO12716848 สอบผ่าน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2014
972
373.พิริยะ รุ่งรอด (รุ่นที่ 203) CSCO12714867 สอบผ่าน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2014
986
374.เทิดพันธ์ สหตรงจิตร (รุ่นที่ 193) CSCO12718589 สอบผ่าน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2014
945
375.นาวี เวสสานนท์ (รุ่นที่ 202) CSCO12718585 สอบผ่าน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2014
1000
376.ฐาประพนต์ พิเศษขจรกุล (รุ่นที่ 208) CSCO12720892 สอบผ่าน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2014
1000
377.สิทธิชาติ ปันติคำ (รุ่นที่ 207) CSCO12720911 สอบผ่าน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2014
1000
378.กฤษฎา ชูเดช (รุ่นที่ 209) CSCO12732218 สอบผ่าน วันที่ 11 ธันวาคม 2014
1000
379.มณฑิยา สาปาน (รุ่นที่ 193) CSCO12732229 สอบผ่าน วันที่ 12 ธันวาคม 2014
1000
380.อำนาจ ทรายคำ (รุ่นที่ 198) CSCO12734827 สอบผ่าน วันที่ 16 ธันวาคม 2014
1000
381.ภัทรภณ   วาลีประโคน (รุ่นที่ 213) CSCO12751330 สอบผ่าน วันที่ 21 มกราคม 2015
1000
382.เกศสุดา สองเมือง (รุ่นที่ 213) CSCO12751346 สอบผ่าน วันที่ 21 มกราคม 2015
1000
383.ภานุวัฒน์ ทองขาว (รุ่นที่ 213) CSCO12755295 สอบผ่าน วันที่ 28 มกราคม 2015
1000
384. ศรัณย์ วรรณะ (รุ่นที่ 213) CSCO12755287 สอบผ่าน วันที่ 28 มกราคม 2015
1000
385. ชลาธิป แก้วศรีนวม (รุ่นที่ 213) CSCO12755960 สอบผ่าน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2015
986
386. นวัชจิรฐา แสงทอง (รุ่นที่ 191) CSCO12754216 สอบผ่าน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2015
1000
387. อรรถพล บุญชู (รุ่นที่ 169) CSCO12756771 สอบผ่าน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2015
903
388. พิษณุ เกิดเจริญ - CSCO12759260 สอบผ่าน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2015
1000
389. ราเชนทร์ คนชม (รุ่นที่175) CSCO1757382 สอบผ่าน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2015
972
390. ธันญ์ยธรน์ ฤาเดช (รุ่นที่ 214) CSCO12758849 สอบผ่าน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2015
972
391.นรินทร์ อุบลรัตน์ - CSCO12754883 สอบผ่าน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2015
903
392.ภคาธร แจ่มจันทร์ (รุ่นที่ 214) CSCO12761003 สอบผ่าน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2015
1000
393.จักรพันธ์ ศิริดำรงค์ (รุ่นที่ 192) CSCO12761001 สอบผ่าน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2015
986
394.ศุกล เมลืองนนท์ (รุ่นที่ 201) CSCO12761002 สอบผ่าน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015
1000
395.ชินภัทร์ นุชอำพันธุ์ (รุ่นที่ 198) CSCO12762617 สอบผ่าน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015
986
396.ชิดพงศ์ รสเข้ม (รุ่นที่ 207) CSCO12762228 สอบผ่าน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015
986
397.พิชยา เจริญศรี (รุ่นที่ 201) CSCO12760999 สอบผ่าน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2015
972
398.วรพล สุขพงษ์ (รุ่นที่ 41) CSCO11627705 สอบผ่าน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2015
1000
399.มนัสว์ กงภูธร (รุ่นที่ 123) CSCO12217565 สอบผ่าน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2015
902
400.วรพล สุขพงษ์ (รุ่นที่ 41) CSCO11627705 สอบผ่าน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015
987
401.มนัสว์ กงภูธร (รุ่นที่ 123) CSCO12217565 สอบผ่าน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015
957
402.กันณพงศ์ โพธิ์น้อยงาม (รุ้นที่ 214) CSCO12767603 สอบผ่าน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015
1000
403.ชัชนันท์ ปฏิสันถาวร (รุ่นที่ 219) CSCO12768154 สอบผ่าน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015
986
404.สิทธิกร รื่นเกษม (รุ่นที่ 219) CSCO12768153 สอบผ่าน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015
1000
405.สุภวิญชญ์ จงประเสรีฐกุล (รุ่นที่ 120) CSCO12166721 สอบผ่าน วันที่ 10 มีนาคม 2015
883
406.วุุฒิไกร สวนสวรรค์ (รุ่นที่ 225) CSCO12774692 สอบผ่าน วันที่ 10 มีนาคม 2015
972
407.สิรินันท์ ฤกษ์ดี (รุ่นที่ - ) CSCO12771663 สอบผ่าน วันที่ 11 มีนาคม 2015
986
408.วรุฒ บุญฤทธิ์ (รุ่นที่ 219 ) CSCO12772375 สอบผ่าน วันที่ 11 มีนาคม 2015
972
409.กานต์ เกษโร (รุ่นที่ 219) CSCO12772123 สอบผ่าน วันที่ 11 มีนาคม 2015
1000
410.อาทิตย์ ไทรงาม (รุ่นที่ 224) CSCO11309668 สอบผ่าน วันที่ 13 มีนาคม 2015
1000
411.ธัญญพัทธ์ อุคปวาฬ (รุ่นที่ 224) CSCO12775104 สอบผ่าน วันที่ 13 มีนาคม 2015
1000
412.พริสร์พัชธ์ ปัณณ์ภัคปภพ (รุ่นที่ 226) - สอบผ่าน วันที่ 13 มีนาคม 2015
958
413.อาชาณัฐ รู้กาล (รุ่นที่ - ) CSCO12687017 สอบผ่าน วันที่ 13 มีนาคม 2015
837
414.วรรณวิสา ตะวงษา (รุ่นที่ 221) CSCO12779307 สอบผ่าน วันที่ 19 มีนาคม 2015
931
415.รัฐชิณีย์ ภูมิทัศน์ (รุ่นที่ 221) CSCO12779345 สอบผ่าน วันที่ 19 มีนาคม 2015
1000
416.อรรถพล ลีรัตนรักษ์ (รุ่นที่ 221) CSCO12776288 สอบผ่าน วันที่ 19 มีนาคม 2015
1000
417.สมชาย จิ๋วสกุล (รุ่นที่ - ) CSCO12775987 สอบผ่าน วันที่ 23 มีนาคม 2015
986
418.นพดล ศรีเสวก (รุ่นที่ - ) CSCO12775988 สอบผ่าน วันที่ 23 มีนาคม 2015
1000
419.ธนกร หัสเนตร (รุ่นที่ 219) CSCO127088730 สอบผ่าน วันที่ 23 มีนาคม 2015
1000
420.วรพล แซมมณี (รุ่นที่ - ) CSCO12776269 สอบผ่าน วันที่ 26 มีนาคม 2015
986
421. สมบูรณ์ คำอาบ (รุ่นที่ 223) CSCO12783084 สอบผ่าน วันที่ 24 มีนาคม 2015
986
422.เสรี วีระพรจิตติ (รุ่นที่ - ) CSCO12780187 สอบผ่าน วันที่ 2 เมษายน 2015
1000
423.พีรสุษฐ์ มุ่งธัญญา (รุ่นที่ - ) CSCO12779346 สอบผ่าน วันที่ 7 เมษายน 2015
1000
424.คณาธิป อยู่สบาย (รุ่นที่ 224 ) CSCO12778881 สอบผ่าน วันที่ 8 เมษายน 2015
1000
425.ณัฐพล เอมครุฑ (รุ่นที่ 225 ) - สอบผ่าน วันที่ 9 เมษายน 2015
1000
426.ปรัชรีญา คนเชี่ยว (รุ่นที่ 225 ) - สอบผ่าน วันที่ 9 เมษายน 2015
1000
427.ขวัญนิตย์ เอมกมล (รุ่นที่ 225 ) CSCO12792411 สอบผ่าน วันที่ 10 เมษายน 2015
931
428.ผภามาศ ขันชแก้ว (รุ่นที่ 225 ) CSCO12791071 สอบผ่าน วันที่ 10 เมษายน 2015
972
429.กาญจนา ศรนรินทร์ (รุ่นที่ 225 ) CSCO12792404 สอบผ่าน วันที่ 10 เมษายน 2015
1000
430.กฤษติกร มุมิ (รุ่นที่ 220) CSCO12667989 สอบผ่าน วันที่ 10 เมษายน 2015
972
431.อนุชา ศิริวงษ์ (รุ่นที่ 172 ) CSCO12778882 สอบผ่าน วันที่ 20 เมษายน 2015
1000
432.ปฐวี บุษบงก์ (รุ่นที่ 221 ) - สอบผ่าน วันที่ 21 เมษายน 2015
972
433.กนกวรรณ จานทอง (รุ่นที่ 223 ) - สอบผ่าน วันที่ 22 เมษายน 2015
958
434.ญาณินทร์ ภักดีณรงค์ (รุ่นที่ 220 ) CSCO12780186 สอบผ่าน วันที่ 23 เมษายน 2015
1000
435.ธนันต์ เอียดบัว (รุ่นที่ 215) CSCO12791923 สอบผ่าน วันที่ 29 เมษายน 2015
986
436.ดณุพล บัวยงค์ (รุ่นที่ 180 ) CSCO12772730 สอบผ่าน วันที่ 29 เมษายน 2015
931
437.อรรถพล บุญมาก (รุ่นที่ - ) CSCO12785579 สอบผ่าน วันที่ 29 เมษายน 2015
986
438.กริช กลิ่นหอม (รุ่นที่ 209 ) CSCO12807660 สอบผ่าน วันที่ 7 พฤษภาคม 2015
945
439.กิงกาญจน์ กรีดกราย (รุ่นที่ 223 ) CSCO12812110 สอบผ่าน วันที่ 15 พฤษภาคม 2015
986
440.ศิริณา สุกานนท์ (รุ่นที่ 223 ) CSCO12812111 สอบผ่าน วันที่ 15 พฤษภาคม 2015
1000
441.จิรภัทร ศรีมารุต. (รุ่นที่ 194 ) CSCO12812933 สอบผ่าน วันที่ 18 พฤษภาคม 2015
972
442.ปัทม สุจริตจิตร (รุ่นที่ 224 ) CSCO12800644 สอบผ่าน วันที่ 20 พฤษภาคม 2015 986
443.สาโรจน์ สวัสดิแพทย์ (รุ่นที่ 225 ) CSCO12816286 สอบผ่าน วันที่ 22 พฤษภาคม 2015 945
444.ชาคริต แสงสกุล (รุ่นที่ 161 ) CSCO12816374 สอบผ่าน วันที่ 22 พฤษภาคม 2015 1000
445.ศิยาภรณ์ จุลราช (รุ่นที่ 223 ) CSCO12816910 สอบผ่าน วันที่ 25 พฤษภาคม 2015 972
446.ณัฐพร เขียวขำ (รุ่นที่ 223 ) CSCO12816908 สอบผ่าน วันที่ 25 พฤษภาคม 2015 903
447.รชตวรรณ สงวนศักดิ์ (รุ่นที่ 223 ) CSCO12818257 สอบผ่าน วันที่ 26 พฤษภาคม 2015 1000
448.อลิษา พุกคุ่ย (รุ่นที่ 228 ) CSCO12816973 สอบผ่าน วันที่ 26 พฤษภาคม 2015 972
449.วันทนา ชูประเสริฐ (รุ่นที่ 228 ) CSCO12818744 สอบผ่าน วันที่ 27 พฤษภาคม 2015 931
450.ศรัญยู นฤดีศรีอุทัย (รุ่นที่ 228 ) - สอบผ่าน วันที่ 28 พฤษภาคม 2015 1000
451.กิติชัย อุยมา (รุ่นที่ 228 ) - สอบผ่าน วันที่ 28 พฤษภาคม 2015 1000
452.อิทธิพล ผ่องรัศมีเพ็ญ (รุ่นที่ 223 ) CSCO12820870 สอบผ่าน วันที่ 2 มิถุนายน 2015 1000
453.วรทา อุบลเลิศ (รุ่นที่ 223 ) CSCO12820872 สอบผ่าน วันที่ 2 มิถุนายน 2015 945
454.สุธิพร ขุนทอง (รุ่นที่ 196 ) CSCO12788761 สอบผ่าน วันที่ 2 มิถุนายน 2015 986
455.วรรณรัตน์ ศรีเพ็ชร (รุ่นที่ 228 ) CSCO12819536 สอบผ่าน วันที่ 4 มิถุนายน 2015 945
456.ธีระ หวานชะเอม (รุ่นที่ 228 ) CSCO12819536 สอบผ่าน วันที่ 5 มิถุนายน 2015 1000
457.จงรังรอง มากธนาปทิตบารมี (รุ่นที่ 228 ) CSCO12824292 สอบผ่าน วันที่ 5 มิถุนายน 2015 986
458.เมทินี ทองทา (รุ่นที่ 223 ) CSCO12823643 สอบผ่าน วันที่ 5 มิถุนายน 2015 1000
459.ยลดา รุจิเรข (รุ่นที่ 223 ) CSCO12823641 สอบผ่าน วันที่ 5 มิถุนายน 2015 1000
460.ฐนรัชส์ ชัยรัตนศักดา (รุ่นที่ 229 ) - สอบผ่าน วันที่ 10 มิถุนายน 2015 1000
461.เจตต์ประวิทย์ สุธากุล (ภูเก็ตครั้งที่ 10 ) - สอบผ่าน วันที่ 10 มิถุนายน 2015 1000
462.ปัทมา พรหมเดช (รุ่นที่ 223 ) - สอบผ่าน วันที่ 12 มิถุนายน 2015

1000

463.ยอยศ สายะวารานนท์ (รุ่นที่ 195 ) - สอบผ่าน วันที่ 15 มิถุนายน 2015

1000

464.เพ็ญนภา ศรีพระยา (รุ่นที่ 225 ) - สอบผ่าน วันที่ 16 มิถุนายน 2015

972 

465.กมลรัตน์ วงค์เกตุ (รุ่นที่ 223 ) - สอบผ่าน วันที่ 17 มิถุนายน 2015

986

466.ขจร อิ่มสว่าง (รุ่นที่ 229 ) - สอบผ่าน วันที่ 18 มิถุนายน 2015

1000

467.อภิชาติ พิทักษ์ชื่น (รุ่นที่ 226 ) - สอบผ่าน วันที่ 26 มิถุนายน 2015

1000

468.วิษณุ ยาโด (Gen-Y รุ่น 4) CSCO12776243 สอบผ่าน วันที่ 26 มิถุนายน 2015

986

469.ภัทรวีร์ เครือนวล (รุ่นที่ 232 ) - สอบผ่าน วันที่ 1 กรกฎาคม 2015

1000

470.ไชยิกา อั๋นฉิม (รุ่นที่ 228 ) - สอบผ่าน วันที่ 1 กรกฎาคม 2015

972

471.ณัฐภพ แก้วพิจิตร์ (รุ่นที่ 211 ) - สอบผ่าน วันที่ 1 กรกฎาคม 2015

958

472.จารุภรณ์ พนานุเวชวัฒน์ (รุ่นที่ 175 ) CSCO12835812 สอบผ่าน วันที่ 2 กรกฎาคม 2015

1000

473.เอกสิทธิ์ นาคสุข (รุ่นที่ 226 ) - สอบผ่าน วันที่ 3 กรกฎาคม 2015

972

474.ศุภโชค ภิญญธนาบัตร (รุ่นที่ 226 ) - สอบผ่าน วันที่ 3 กรกฎาคม 2015

876

475.วรรณศักดิ์ ภูริวงค์วานิช (รุ่นที่ 211 ) CSCO12736677 สอบผ่าน วันที่ 3 กรกฎาคม 2015

1000

476.ไทยรัฐ กาญจนพรไพศาล (รุ่นที่ - ) CSCO12842880 สอบผ่าน วันที่ 13 กรกฎาคม 2015

945

477.จารุภัทร สืบอ่ำ (รุ่นที่ - ) - สอบผ่าน วันที่ 15 กรกฎาคม 2015

1000

478.เกรียงศักดิ์ ปาทอง (รุ่นที่ 209 ) CSCO12791072 สอบผ่าน วันที่ 23 กรกฎาคม 2015

1000

479.กิตติคม ภัทรกุลพงษ์ (รุ่นที่ 238 ) CSCO12849407 สอบผ่าน วันที่ 24 กรกฎาคม 2015

1000

480.ณัฐวดี บัวขวัญแท้ (รุ่นที่ 226 ) - สอบผ่าน วันที่ 7 สิงหาคม 2015

1000

481.ปราณิสา อิศรเสนา (รุ่นที่ 8 ติวสอบ) - สอบผ่าน วันที่ 7 สิงหาคม 2015

945

482.ปองทอง ลาคำ (รุ่นที่ 206 ) CSCO12858057 สอบผ่าน วันที่ 10 สิงหาคม 2015

986

483.ธวัชชัย พริ้งพร้อม (รุ่นที่ 158) - สอบผ่าน วันที่ 20 สิงหาคม 2015
958
484.สุรศักดิ์ วิทยากรวณิช (รุ่นที่ 212) - สอบผ่าน วันที่ 21 สิงหาคม 2015
945
485.กชณัช กัสกรอริชัย (รุ่นที่ 231) CSCO12830545 สอบผ่าน วันที่ 25 สิงหาคม 2015
945
486.อาทิตย์ หอมดวง (รุ่นที่ 241) CSCO12867231 สอบผ่าน วันที่ 28 สิงหาคม 2015
986
487.อมเรศ ปาลี (รุ่นที่ 235) - สอบผ่าน วันที่ 2 กันยายน 2015
903
488.นัทธพงศ์ ปานณรงค์ (รุ่นที่ 234) - สอบผ่าน วันที่ 3 กันยายน 2015
1000
489.เปรมทิพย์ ตวงศิริกุลวัฒนา (รุ่นที่ 235) - สอบผ่าน วันที่ 3กันยายน 2015
986
490.ภัทรวุฒิ ปรีชาสุชาติ (รุ่นที่ 201) - สอบผ่าน วันที่ 4 กันยายน 2015
958
491.สิรภพ สิทธิเดช (รุ่นที่ 237) - สอบผ่าน วันที่ 4 กันยายน 2015
986
492.อิสรภาพ รอดสถิตย์ (รุ่นที่ 242) - สอบผ่านวันที่ 8 กันยายน 2015
958
493.ชลวิทย์ พึ่งเเตง (รุ่นที่-) CSCO12860293 สอบผ่าน วันที่ 8 กันยายน 2015
958
494.ธีระ จิระพรพาณิชย์ (รุ่นที่ 198) - สอบผ่าน วันที่ 11 กันยายน 2015
972
495.ธนพนธ์ เตชะจารุพันธ์ (รุ่นที่ ) - สอบผ่าน วันที่ 20 สิงหาคม 2015
1000
496.ธเนศ ทิมกาญจนะ (รุ่นที่ 198) - สอบผ่าน วันที่ 11 กันยายน 2015
972
497.อธิพันธ์ โตสุขศรี (รุ่นที่ 246)   สอบผ่าน วันที่ 15 กันยายน 2015
1000
498.พจนา ซื่อเจริญกิจ (รุ่นที่ 241) CSCO11378459 สอบผ่าน วันที่ 15 กันยายน 2015
903
499.ไกรราช พิลาทอง (รุ่นที่ 237) - สอบผ่าน วันที่ 17 กันยายน 2015
986
500.ณัฐพล อินทร์วงษ์ (รุ่นที่ 191) - สอบผ่าน วันที่ 30 กันยายน 2015
844
501.ไกรราช พิลาทอง (รุ่นที่-) - สอบผ่าน วันที่ 30 กันยายน 2015
980
502.ภัทรพล กุลภิรักษ์ (รุ่นที่ -) - สอบผ่าน วันที่ 7 ตุลาคม 2015
902
503.สุธาศิน ภู่งาม (รุ่นที่ 201) - สอบผ่าน วันที่ 16 ตุลาคม 2015
902
504.ธีระ ธนากรปิ่นทอง (รุ่นที่ -) - สอบผ่าน วันที่ 9 ธันวาคม 2015
1000
505.นุชิต สุริยะ (รุ่นที่ -) CSCO12861611 สอบผ่าน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2015
922
506.ปริวรรต แก้วอุบล (รุ่นที่ -) - สอบผ่าน วันที่ 17 ธันวาคม 2015
902
507.คัมภีร์ ระวันประโคน (รุ่นที่ -) CSCO12650065 สอบผ่าน วันที่ 17 ธันวาคม 2015
902
508.ภาณุวัฒน์ ชัยคำ (รุ่นที่ -)   สอบผ่าน วันที่ 25 ธันวาคม 2015
883
509.พงษ์ไพโรจน์ นิ่มสังข์ (รุ่นที่ 249)   สอบผ่าน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2016
980
510.อิทธิศักดิ์ อัครอภิโภคี (รุ่นที่ 212) CSCO12962396 สอบผ่าน วันที่ 10 มีนาคม 2016
1000
511.ศิวพงศ์ ศรีโยธี์ (รุ่นที่ -) CSCO12964454 สอบผ่าน วันที่ 15 มีนาคม 2016
1000
512.วิสัชชนา สุทาธรรม์ (รุ่นที่ -) CSCO12964955 สอบผ่าน วันที่ 16 มีนาคม 2016
1000
513.ธนธร โล่ห์จินดา (รุ่นที่ -) CSCO12969037 สอบผ่าน วันที่ 23 มีนาคม 2016
961
514.ปาริชาต ปิยะเดชกุล (รุ่นที่ 258) CSCO12969751 สอบผ่าน วันที่ 24 มีนาคม 2016
980
515.อายุวัฒน์ จอมปัญญาเลิศ (รุ่นที่ 262) CSCO12968876 สอบผ่าน วันที่ 24 มีนาคม 2016
1000
516.ศุภลักษณ์ เนื่องเอม (รุ่นที่ 208) CSCO12970646 สอบผ่าน วันที่ 25 มีนาคม 2016
863
517.ปิยะพงษ์ จำชาติ (รุ่นที่ 257) CSCO12973243 สอบผ่าน วันที่ 1 เมษายน 2016
961
518.กษิดิศ สิวะรา (รุ่นที่ 242) CSCO12974745 สอบผ่าน วันที่ 5 เมษายน 2016
941
519.สุวัฒชัย ไตรตรา (รุ่นที่ 262) CSCO12972631 สอบผ่าน วันที่ 7 เมษายน 2016
961
520.พันเทพ ไทยประทุม (รุ่นที่ 230) CSCO12976483 สอบผ่าน วันที่ 8 เมษายน 2016
961
521.ธนิก พุ่มมะลิ (รุ่นที่ 264) CSCO12976400 สอบผ่าน วันที่ 11 เมษายน 2016
961
522.ณัทพงศ์ ป้อมบุบผา (รุ่นที่ -) CSCO12986493 สอบผ่าน วันที่ 27 เมษายน 2016
922
523.มนัสชัย อัครพัฒนากูล (รุ่นที่ 267) CSCO12987302 สอบผ่าน วันที่ 29 เมษายน 2016
1000
524.ยศธร ใจสว่าง

(รุ่นที่ 9 ภูเก็ต)

CSCO12657370 สอบผ่าน วันที่ 9 พฤษภาคม 2016
980
525.ปรเมตร์ สวัสดี (รุ่นที่ -) CSCO13004010 สอบผ่าน วันที่ 26 พฤษภาคม 2016
941
526.วิศรุต ว่องวณัฐพงศ์ (รุ่นที่ 230) CSCO13005937 สอบผ่าน วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
922
527.กฤติกา สารชาติ (รุ่นที่ 227) CSCO13009518 สอบผ่าน วันที่ 2 มิถุนายน 2016
961
528.ติณณภพ พงศ์พิสุทธา (รุ่นที่ -) CSCO13014537 สอบผ่าน วันที่ 10 มิถุนายน 2016
902
529.ณัฐภพ เจษฎาภัทรกุล (รุ่นที่ 269) CSCO13013412 สอบผ่าน วันที่ 13 มิถุนายน 2016
1000
530.วรศักดิ์ ศิริเดชาดิลก (รุ่นที่ -) CSCO13016829 สอบผ่าน วันที่ 14 มิถุนายน 2016
941
531.สมภพ ธนะหิรัญญา (รุ่นที่ -) CSCO13020995 สอบผ่าน วันที่ 21 มิถุนายน 2016
1000
532.จักรพันธุ์ รักธรรมนูญ (รุ่นที่ -) CSCO13016790 สอบผ่าน วันที่ 21 มิถุนายน 2016
922
533.คมศักดิ์ ไพศาลสิริกุล (รุ่นที่ 254) CSCO13022926 สอบผ่าน วันที่ 23 มิถุนายน 2016
844
534.ณัฐิวุฒิ แสงทัศน์ (รุ่นที่ -) CSCO13021348 สอบผ่าน วันที่ 24 มิถุนายน 2016
980
535.ณัฐพงค์ แก้วนารี (รุ่นที่ 270 ) CSCO13028800 สอบผ่าน วันที่ 5 กรกฎาคม 2016
1000
536.ทีปกร พิษณุประชา (รุ่นที่ 272 ) CSCO13049530 สอบผ่าน วันที่ 29 กรกฎาคม 2016
1000
537.พชร โสภณศิริ (รุ่นที่ - ) - สอบผ่าน วันที่ 2 สิงหาคม 2016
941
538.ถิรวุฒิ เจนปรีดากุล (รุ่นที่ 243 ) - สอบผ่าน วันที่ 11 สิงหาคม 2016
1000
539.วินิจ บุญศรีภูมิ (รุ่นที่ - ) - สอบผ่าน วันที่ 16 สิงหาคม 2016
980
540.ธนชล บุญคำ (รุ่นที่ - ) CSCO13064788 สอบผ่าน วันที่ 17 สิงหาคม 2016
941
541.ชัชวาลย์ ประชากุล (รุ่นที่ 272 ) CSCO13064812 สอบผ่าน วันที่ 17 สิงหาคม 2016
1000
542.ดนุภัทร กล้าฤทธิ์ (รุ่นที่ - ) CSCO13066033 สอบผ่าน วันที่ 18 สิงหาคม 2016
825
543.จักรกฤษ ไวโสภา (รุ่นที่ - ) CSCO13066203 สอบผ่าน วันที่ 18 สิงหาคม 2016
980
544.เอกสิทธิ์ คำลือชา (รุ่นที่ - ) CSCO13066211 สอบผ่าน วันที่ 18 สิงหาคม 2016
961
รหัสวิชา CCNA 200-125      
545.ธิดารัตน์ นาคน้อย (รุ่นที่ - ) CSCO13084319 สอบผ่าน วันที่ 7 ตุลาคม 2016
880
546.เอกชัย บุญระยอง (รุ่นที่ 284 ) CSCO13117975 สอบผ่าน วันที่ 12 มกราคม 2017
1000
547.ภูรินทร์ สุทธพันธ (รุ่นที่ 249 ) CSCO13120844 สอบผ่าน วันที่ 13 มกราคม 2017
990
548.สุภกิจ รักธรรม (รุ่นที่ 282 ) CSCO13119749 สอบผ่าน วันที่ 19 มกราคม 2017
910
549.อริย์ธัช กันทา (รุ่นที่ -) CSCO13134975 สอบผ่าน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017
950
550.วรวัฒน์ พันธเสน (รุ่นที่ - ) CSCO13126478 สอบผ่าน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017
960
551.วิชยุตม์ โอการณีย์ (รุ่นที่ - ) CSCO13153127 สอบผ่าน วันที่ 23 มีนาคม 2017
867
552.กัญญารัตน์ วรรณเลิศฤทธิ์ (รุ่นที่ - ) CSCOxxxxxxxx สอบผ่าน วันที่ 2 พฤษภาคม 2017
xxx
553.เดโช คำงาม (รุ่นที่ - ) CSCO13020669 สอบผ่าน วันที่ 3 พฤษภาคม 2017
986
554.อนุสรณ์ ทองผาภูมิจำรูญ (รุ่นที่ - ) CSCO13178153 สอบผ่าน วันที่ 16 พฤษภาคม 2017
839
555.พิชชากร กุศลพิศาลสุทธ์ (รุ่นที่ - ) CSCO13174913 สอบผ่าน วันที่ 24 พฤษภาคม 2017
811
556.เบญจแมน แสนยงค์ (รุ่นที่ 290 ) CSCO13187684 สอบผ่าน วันที่ 24 พฤษภาคม 2017
924
557.กษิดิศ เจริญศรีวิไลวัฒน์ (รุ่นที่ - ) CSCO13188363 สอบผ่าน วันที่ 24 พฤษภาคม 2017
952
558.พงศ์ภัทร์ รักเดช (รุ่นที่ - ) CSCO13128972 สอบผ่าน วันที่ 14 มิถุนายน 2017
896
559.สิริชัย จินตวิริยะสกุล (รุ่นที่ - ) CSCO13172577 สอบผ่าน วันที่ 14 มิถุนายน 2017
848
560.จักร์พันธุ์ ศรีสำอางค์ (รุ่นที่ 297 ) CSCO13196357 สอบผ่าน วันที่ 7 กรกฎาคม 2017
896
561.อธิวัฒน์ ดวงอุบล (รุ่นที่ - ) CSCO13204533 สอบผ่าน วันที่ 14 กรกฎาคม 2017
933
562.พันธวัจน์ โพธิ์ศรีรัตน์ (รุ่นที่ - ) CSCO13217208 สอบผ่าน วันที่ 17 สิงหาคม 2017
829
563.นันทิยา เพ็ชรทิงหยู (รุ่นที่ - ) CSCO13220195 สอบผ่าน วันที่ 25 สิงหาคม 2017
886
564.ชนิดา ถาวรรัชชต์ (รุ่นที่ 305 ) CSCO13213094 สอบผ่าน วันที่ 3 ตุลาคม 2017
848
565.พสธร ตรีศรี (รุ่นที่ 297 ) CSCO13234536 สอบผ่าน วันที่ 6 ตุลาคม 2017
858
566.สุริยา สิงห์วี (รุ่นที่ -) CSCO13239257 สอบผ่าน วันที่ 18 ตุลาคม 2017
858
567.ชัชวาล ธรรมวิทิต (รุ่นที่ - ) CSCO13246651 สอบผ่าน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2017
858
568.ดนุดม์ ศิริวิมลวรรณ (รุ่นที่ - ) CSCO13250204 สอบผ่าน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2017
943
569.ณัฐพล พากเพียร (รุ่นที่ - ) CSCO13252640 สอบผ่าน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2017
914
570.ปัญจพล ทองอำไพ (รุ่นที่ - ) CSCO13269471 สอบผ่าน วันที่ 12 มกราคม 2018
914
571.โชติพงษ์ ถาวรรัชชต์ (รุ่นที่ - ) CSCO13264466 สอบผ่าน วันที่ 12 มกราคม 2018
886
572.รัชพล จันทนา (รุ่นที่ - ) CSCO13273725 สอบผ่าน วันที่ 19 มกราคม 2018
838
573.สนธยา มหาศักดิ์ศิริ (รุ่นที่ - ) CSCO13273729 สอบผ่าน วันที่ 19 มกราคม 2018
810
574.โชคชัย ผาสี (รุ่นที่ 313 ) CSCO13279074 สอบผ่าน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
901
575.ธนภัทร ภมรานนท์ (รุ่นที่ - ) CSCO13279580 สอบผ่าน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
810
576.ธีรวัชร์ คุณจันทร์มี (รุ่นที่ - ) CSCO13287402 สอบผ่าน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
859
577.อติทัศน์ จันทรนิมะ (รุ่นที่ - ) CSCO13294643 สอบผ่าน วันที่ 16 มีนาคม 2018
971
578.คณิศร กอประคอง (รุ่นที่ 311) CSCO13299863 สอบผ่าน วันที่ 28 มีนาคม 2018
922
579.สุภาพ เข็มเพ็ชร (รุ่นที่ - ) CSCO13300733 สอบผ่าน วันที่ 30 มีนาคม 2018
929
580.ศิขิน ปัญญจามร (รุ่นที่ - ) CSCO13301852 สอบผ่าน วันที่ 3 เมษายน 2018
866
581.มัยฤทธิ์ ปุระธนานนท์ (รุ่นที่ - ) CSCO13302385 สอบผ่าน วันที่ 4 เมษายน 2018
943
582.วิริยะ งามลักษณา (รุ่นที่ - ) CSCO13308302 สอบผ่าน วันที่ 4 เมษายน 2018
964
583.พิพัฒน์ ยิ่งทวีศักดิ์ (รุ่นที่ - ) CSCO13310889 สอบผ่าน วันที่ 25 เมษายน 2018
964
584.ฑิวัฒน์ คงธนฉัตร (รุ่นที่ - ) CSCO13311859 สอบผ่าน วันที่ 27 เมษายน 2018
845
585.ธนา พิทยานุกิจ (รุ่นที่ - ) CSCO13314087 สอบผ่าน วันที่ 3 พฤษภาคม2018
964
586.สันติภาพ ขันทนิตย์ (รุ่นที่ - ) CSCO13314077 สอบผ่าน วันที่ 3 พฤษภาคม2018
964
587.ณัฐนนท์ ลาวัง (รุ่นที่ - ) CSCO13320040 สอบผ่าน วันที่ 17 พฤษภาคม2018
880
588.พงษ์สิทธิ์ รมเยศ (รุ่นที่ - ) CSCO11143553 สอบผ่าน วันที่ 22 พฤษภาคม2018
840
589.ทัตเทพ หอมงาม (รุ่นที่ 324 ) CSCOxxxxxxxx สอบผ่าน วันที่ 31 พฤษภาคม2018
936
590.อำนวย อายุยืน (รุ่นที่ - ) CSCO13351615 สอบผ่าน วันที่ 1 สิงหาคม 2018
866
591.ชลพรรษ อินทจร (รุ่นที่ - ) CSCO13352583 สอบผ่าน วันที่ 3 สิงหาคม 2018
929

592.กมลกฎ  ผิวขาว

(รุ่นที่ 277 ) CSCO13257443 สอบผ่าน วันที่ 21 ธันวาคม 2018
820

593.ศิริวัฒน์ เสาศิริ

(รุ่นที่ - ) CSCO13370103 สอบผ่าน วันที่ 21 กันยายน 2018
880

594.กฤตยา สังฆกาโล

(รุ่นที่ 328 ) CSCOxxxxxxxx สอบผ่าน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2018
929

595.กฤษณ์ ฤทธิไกร

(รุ่นที่ - ) CSCO13364429 สอบผ่าน วันที่ 12 กันยายน 2018
943

596.ภูวดล ต้นจันดี

(รุ่นที่ - ) CSCO13412681 สอบผ่าน วันที่ 18 มกราคม 2019
922

597.สุริยะ ฉิมวงษ์

(รุ่นที่ 335 ) CSCO13384576 สอบผ่าน วันที่ 25 มกราคม 2019
880

598.ปรัชญา ชำนาญค้า

(รุ่นที่ 331 ) CSCO13430520 สอบผ่าน วันที่ 14 มีนาคม 2019
895

599.ยุทธภูมิ คำโม

(รุ่นที่ 323 ) CSCO13442434 สอบผ่าน วันที่ 23 เมษายน 2019
920

600.สัณหณัฐ ทองบริบูรณ์

(รุ่นที่ - ) CSCO13457260 สอบผ่าน วันที่ 3 พฤษภาคม 2019
889

601.วันชัย วงศ์เพ็ง

(รุ่นที่ - ) CSCO13459911 สอบผ่าน วันที่ 9 พฤษภาคม 2019
816

602.เธียรดนัย แสนอ้วน

(รุ่นที่ - ) CSCO13460466 สอบผ่าน วันที่ 10 พฤษภาคม 2019
859

603.ภานุมาศ ลือชารัศมี

(รุ่นที่ - ) CSCO13468167 สอบผ่าน วันที่ 30 พฤษภาคม 2019
871

604.ธีราวุธ มาเนตร

(รุ่นที่ - ) CSCO13473732 สอบผ่าน วันที่ 11 มิถุนายน 2019
859

605.ธนิน วิรัชชกุล

(รุ่นที่ - ) CSCO13481191 สอบผ่าน วันที่ 1 กรกฎาคม 2019
852

606.จารุวัฒน์ เขียวพรมมา

(รุ่นที่ - ) CSCO13483774 สอบผ่าน วันที่ 3 กรกฎาคม 2019
889

607.สิปปนนท์ มุทาวัน

(รุ่นที่ - ) CSCO13484816 สอบผ่าน วันที่ 5 กรกฎาคม 2019
914

608.ชูใจ โรจน์สุวรรณชัย

(รุ่นที่ 325 ) CSCO13461414 สอบผ่าน วันที่ 5 กรกฎาคม 2019
828

609.ณัฐกร บัวอิ่น

(รุ่นที่ - ) CSCOxxxxxxxx สอบผ่าน วันที่ 8 สิงหาคม 2019
9xx

610.พรชาย เลิศมงคลชัยกุล

(รุ่นที่ - ) CSCO13505324 สอบผ่าน วันที่ 27 สิงหาคม 2019
914

611.มงคลชัย ไชยเสนา

(รุ่นที่ - ) CSCO13507124 สอบผ่าน วันที่ 9 กันยายน 2019
852

612.นพพร มาศเมฆ

(รุ่นที่ - ) CSCO13511967 สอบผ่าน วันที่ 13 กันยายน 2019
846

613.จักรกฤษ นพคุณ

(รุ่นที่ 335 ) CSCO13520437 สอบผ่าน วันที่ 3 ตุลาคม 2019
920

614.เอกลักษณ์ เพ็ชรด้วง

(รุ่นที่ 346 ) CSCO13523259 สอบผ่าน วันที่ 10 ตุลาคม 2019
859

615.ชนศา ญาณภากากาศ

(รุ่นที่ - ) CSCO13531145 สอบผ่าน วันที่ 31 ตุลาคม 2019
840

616.ยุทธพงษ์ กล้าหาญ

(รุ่นที่ 328 ) CSCO13535198 สอบผ่าน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2019
834

617.รวิชญ์ ผ่อนผาสุข

(รุ่นที่ 328 ) CSCO135340428 สอบผ่าน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2019
883

618.ดลวิชิต จันทร์นาม

(รุ่นที่ 346 ) CSCO11881296 สอบผ่าน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2019
908

619.เจนวิทย์ ทรัพย์ทองคำ

(รุ่นที่ 353 ) CSCO13551650 สอบผ่าน วันที่ 12 ธันวาคม 2019
908

620.ธนวิทย์ ขันตี

(รุ่นที่ - ) CSCO13554983 สอบผ่าน วันที่ 22 ธันวาคม 2019
920

621.ณัฐพล ศรีบุตร

(รุ่นที่ - ) CSCO13563449 สอบผ่าน วันที่ 24 มกราคม 2020
889

622.จิรายุทธ ศรีอินทร์

(รุ่นที่ 356 ) CSCO13482153 สอบผ่าน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020
901

623.มนัส มณีโชติ

(รุ่นที่ - ) CSCO13574699 สอบผ่าน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020
871

624.จักรวุฒิ บุพศิริ

(รุ่นที่ - ) CSCO13566521 สอบผ่าน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2020
XXX

625.กีรติธรรม์ ศิลาทรัพย์

(รุ่นที่ - ) CSCOxxxxxxxx สอบผ่าน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020
XXX

626.วรท ร่าเริง

(รุ่นที่ - ) CSCOxxxxxxxx สอบผ่าน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020
XXX

627.ณัฐพัฒน์ สรนันท์

(รุ่นที่ - ) CSCO13584185 สอบผ่าน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020
822

628.ณัฐพงษ์ เชียงรัมย์

(รุ่นที่ 370 ) CSCO13645124 สอบผ่าน วันที่ 3 กันยายน 2020
965

629.ยงยุทธ สาทพันธ์

(รุ่นที่ 353 ) CSCO13637750 สอบผ่าน วันที่ 18 กันยายน 2020
953

630.วรุณ เมืองนารถ

(รุ่นที่ - ) CSCO13602482 สอบผ่าน วันที่ 22 กันยายน 2020
953

631.ไตรรงค์ เขาแก้ว

(รุ่นที่ 359 ) CSCO13656831 สอบผ่าน วันที่ 8 ตุลาคม 2020
988

632.นฤพล สินวงษ์อมร

(รุ่นที่ 374 ) CSCOxxxxxxxx สอบผ่าน วันที่ 9 ตุลาคม 2020
988

633.ปาฏิหาริย์ ปักษา

(รุ่นที่ 376 ) CSCO13660621 สอบผ่าน วันที่ 20 ตุลาคม 2020
976

634.ทนงศักดิ์ ทิดทิม

(รุ่นที่ 338 ) CSCOxxxxxxxx สอบผ่าน วันที่ 26 ตุลาคม 2020
935

635.อนุชา เมืองกลาง

(รุ่นที่ - ) CSCO13668366 สอบผ่าน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2020
965

636.ธีรภัทร์ พิกุล

(รุ่นที่ - ) CSCOxxxxxxxx สอบผ่าน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2020
947

637.ภูมิพรรษ สุกทน

(รุ่นที่ 376 ) CSCO13672564 สอบผ่าน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2020
970

638.รชต โพธิ์งาม

(รุ่นที่ 377 ) CSCO13673995 สอบผ่าน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2020
988

639.ดวงกมล ลีลาศรีสิริ

(รุ่นที่ 377 ) CSCOxxxxxxxx สอบผ่าน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2020
976

640.ณัฐวิช ภู่พัชรกุล

(รุ่นที่ 377 ) CSCOxxxxxxxx สอบผ่าน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2020
970

641.ธนากร อินทร์นุช

(รุ่นที่ 377 ) CSCO13676192 สอบผ่าน วันที่ 2 ธันวาคม 2020
976

642.ทันต์ กิจถาวร

(รุ่นที่ - ) CSCO13687546 สอบผ่าน วันที่ 15 ธันวาคม 2020
982

643.ณัฐชนน ชคตระการ

(รุ่นที่ - ) CSCO13687549 สอบผ่าน วันที่ 16 ธันวาคม 2020
959

644.จุมพล วณิชสินวิโรจน์

(รุ่นที่ 376 ) CSCO13689051 สอบผ่าน วันที่ 17 ธันวาคม 2020
970

645.เกียรติศักดิ์ ปรางค์ประทานพร

(รุ่นที่ - ) CSCO13706716 สอบผ่าน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2021
912

646.จิรายุส งามพิพัฒน์

(รุ่นที่ - ) CSCO13707653 สอบผ่าน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021
918

647.ศรวิษฐ์ สระแก้ว

(รุ่นที่ 384 ) CSCOxxxxxxxx สอบผ่าน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021
9XX

648.ญาณิศา เก้าเอี้ยน

(รุ่นที่ 384 ) CSCOxxxxxxxx สอบผ่าน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021
9XX

648.ญาณิศา เก้าเอี้ยน

(รุ่นที่ 384 ) CSCOxxxxxxxx สอบผ่าน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021
9XX

649.เกียรติกมล บุญครอง

(รุ่นที่ 378 ) CSCO13703029 สอบผ่าน วันที่ 5 มีนาคม 2021
953

650.ศุภรัตน์ ธุวโชคชัย

(รุ่นที่ - ) CSCO13718542 สอบผ่าน วันที่ 5 มีนาคม 2021
918

651.บัณฑิตา ติวานนท์

(รุ่นที่ 382 ) CSCO13721789 สอบผ่าน วันที่ 10 มีนาคม 2021
970

652.อัครพล อุดมศรี

(รุ่นที่ - ) CSCOxxxxxxxx สอบผ่าน วันที่ 12 มีนาคม 2021
947

653.กิตติ ผดุงวิทย์

(รุ่นที่ 368 ) CSCO13724687 สอบผ่าน วันที่ 16 มีนาคม 2021
930

654.วรกาญจน์ ตรัยศิลานันท์

(รุ่นที่ - ) CSCO13727465 สอบผ่าน วันที่ 26 มีนาคม 2021
965
         

 

*** ศิษย์สอบผ่าน CCNA ล่าสุด ดูได้ที่ Facebook สถาบันอบรมโจดอย ***