Jodoi Mou

บริษัท โจดอย ไอที แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้มีการลงนามทำสัญญา MOU ร่มกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้ความรู้