รายชื่อคนสอบผ่าน Gen.Y By Jodoi

1.คุณศุภวิทย์ รัตนวิจิตร (Gen.Yรุ่นที่ 1) CSCO12194032 สอบผ่าน วันที่ 2 กรกฎาคม  2012  
2.คุณธนกฤต บุญมั่น (Gen.Y รุ่นที่ 2) CSCO12268032 สอบผ่าน วันที่ 4 ธันวาคม  2012  
3.คุณกิตติพัทธ สุดสวาท (Gen.Y รุ่นที่ 2) CSCO11953792 สอบผ่าน วันที่ 4 ธันวาคม  2012  
4.คุณพรเทพ นาคมา (Gen.Y รุ่นที่ 2) CSCO12264767 สอบผ่าน วันที่ 14 ธันวาคม  2012  
5.สุธี อินผวน (Gen.Y รุ่นที่ 3) CSCO12378141 สอบผ่าน วันที่ 10 พฤษภาคม 2013