การจัดการศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างบริษัท โจดอย ไอที แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)จัดหลักสูตรอบรม Network Special 19-20 ธันวาคม 2558

 

 
           
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
       
           
           

ทางบริษัท โจดอย ไอทีแอนด์ เซอร์ วิส จำกัด มีความยินดี อย่างยิ่งครับ