CCNA@เชียงใหม่ ครั้งที่ 2

CCNA@เชียงใหม่ ครั้งที่ 1

       
   
   
 

CCNA@ภูเก็ต ครั้งที่ 9

CCNA@ภูเก็ต ครั้งที่ 8

CCNA@ภูเก็ต ครั้งที่ 7

CCNA@ภูเก็ต ครั้งที่ 6

CCNA@ภูเก็ต ครั้งที่ 5

 
   
 

CCNA@ภูเก็ต ครั้งที่ 4

CCNA@ภูเก็ต ครั้งที่ 3

CCNA@ภูเก็ต ครั้งที่ 2

CCNA@ภูเก็ต ครั้งที่ 1

สัมมนาที่ ICT @ภูเก็ต

 
   
       
 

งานสัมมนาที่ขอนแก่น ครั้งที่ 1

CCNA@ขอนแก่น ครั้งที่ 1

CCNA@ขอนแก่น ครั้งที่ 2

     
   
           
 

CCNA@เพชรบุรี่ ครั้งที่ 1

     
 

 

   

สัมมนาที่วิทยาลัยตาปี

งานสัมมนาส่งท้ายปี ครั้งท ี่4

สัมมนา Jodoi Network&Security

สัมมนา ที่มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

ฟรีสัมมนา มหาวิทยาลัยราชฏัชนครศรีธรรมราช

สัมมนา ภาคใต้ ครั้งที่ 2

สัมมนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สัมมนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สัมมนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สัมมนาที่เทคโนโลยีเอเชีย

สัมมนาที่มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น

สัมมนาที่เวียงจันทร์

   
         

 

โจดอยร่วมแบ่งปันมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

ทำบุญที่บ้านเด็กพิการ นนทภูมิ